Uroda

Kompleksowa kuracja przeciwłupieżowa z Hair Rituel by Sisley

Hair Ritu­el by Sisley przed­sta­wia inno­wa­cyj­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie prze­ciw­ko łupie­żo­wi i towa­rzy­szą­ce­mu mu poczu­ciu dys­kom­for­tu – a wszyst­ko dzię­ki kom­plek­so­wej kura­cji stwo­rzo­nej przez Labo­ra­to­ria Sisley, któ­ra dzia­ła u źró­dła dla dłu­go­trwa­łych efek­tów. Łupież doty­ka jedną…

Więcej