ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów – odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdyby tak ciepło regenerowało włosy? Najnowsza wyjątkowa, innowacyjna formuła wzmacniającą Sisley Paris jest przeznaczona nie tylko dla profesjonalistów. Hair Rituel by Sisley The Cream 230, działając pod wpływem ciepła chroni i odbudowuje włosy.

Sisley krem 230 do włosów

Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je włosy.

Obec­nie nie wyobra­ża­my sobie życia bez narzę­dzi do sty­li­za­cji wło­sów. To dzię­ki dzia­ła­niu ich cie­pła może­my two­rzyć naj­róż­niej­sze fry­zu­ry: pro­stu­jąc wło­sy, zwięk­sza­jac ich obję­tość czy two­rząc deli­kat­ne fale. Nie­ste­ty, czę­ste uży­wa­nie narzę­dzi do sty­li­za­cji, w szcze­gól­no­ści na co dzień,  znacz­nie osła­bia włók­na wło­sów, prze­su­sza­jąc je i naru­sza­jąc ich war­stwę ochron­ną. Nic więc dziw­ne­go, że nara­żo­ne na dzia­ła­nie tem­pe­ra­tu­ry do 230°C pasma ule­ga­ją znisz­cze­niom. Łuski wło­sa uno­szą się i pęka­ją, przez co wło­sy sta­ją się suche, mato­we i szorst­kie w doty­ku. Ponad­to, w głęb­szych war­stwach docho­dzi do  „uszko­dzeń ter­micz­nych” powo­du­ją­cych degra­da­cję kera­ty­ny, a włók­no ule­ga osła­bie­niu i tra­ci natu­ral­ne zaso­by nawil­że­nia. 

Nowa, inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia ter­mo­ak­tyw­na Sisley Paris wypeł­nia naj­głęb­sze war­stwy włók­na wło­sa aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi rege­ne­ru­ją­cy­mi – a wszyst­ko po to, aby zapew­nić im ochro­nę i uwy­dat­nić ich pięk­no. Ta wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia „230 Com­plex” opie­ra się na dwóch poli­me­rach jono­wych, któ­re zapew­nia­ją aktyw­ną odbu­do­wę pod wpły­wem cie­pła, magicz­nie zamie­nia­jąc prze­su­sza­nie na odbu­do­wę. Po akty­wo­wa­niu cie­płem pro­dukt zamie­nia się w przy­czep­ny mikro-żel i odbu­do­wu­je wło­sy na dwóch płasz­czy­znach: uszko­dzo­ne czę­ści są uszczel­nia­ne, zaś zła­ma­nia napra­wia­ne. W efek­cie, włók­no wło­sa sta­je się lśnią­ce i  ule­ga rege­ne­ra­cji pod wpły­wem cie­pła. Co wię­cej, for­mu­ła nie tyl­ko chro­ni włók­na przed dzia­ła­niem tem­pe­ra­tu­ry do 230°C, ota­cza­jąc wło­sy ultra lek­ką barie­rą ochron­ną, ale ogra­ni­cza tak­że degra­da­cję keratyny.

The Cre­am 230 to krem bez spłu­ki­wa­nia, któ­ry nale­ży nakła­dać na suche lub mokre wło­sy – dowol­nie: na dłu­gość lub koń­ców­ki, przed uży­ciem narzę­dzi do sty­li­za­cji takich jak suszar­ka, pro­stow­ni­ca lub loków­ka. Ponad­to, pro­dukt wzbo­ga­co­no o cen­ne olej­ki roślin­ne z Kame­lii i Morin­gi, któ­re odży­wia­ją i zmięk­cza­ją wło­sy, a tak­że pro­te­iny Baweł­ny wzmac­nia­ją­ce ch struk­tu­rę. Dzię­ki temu, oprócz pro­ste­go susze­nia i ide­al­ne­go mode­lo­wa­nia, wło­sy są wzmoc­nio­ne, odży­wio­ne, jedwa­bi­ście gład­kie i odzy­sku­ją swój zdro­wy wygląd. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Tarcza ochronna dla Twojej skóry - Sisley Paris All Day All Year

Miej­skie życie to praw­dzi­we wyzwa­nie dla naszej skó­ry – i to każ­de­go dnia. Nara­żo­na jest bowiem na nie­ustan­ne dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak polu­tan­ty, pro­mie­nie UV czy dym papie­ro­so­wy, zakłó­ca­ją­ce pro­ces odno­wy komó­rek i…
Więcej
MakijażUroda

Piękno nagiej cery - Sisley Paris Phyto - Teint Nude

Sub­tel­ne, saty­no­we wykoń­cze­nie i efekt nagiej skó­ry? Teraz to moż­li­we. Naj­now­szy pod­kład mar­ki Sisley Paris to obiet­ni­ca maki­ja­żu tak lek­kie­go i nie­do­strze­gal­ne­go, że skó­ra zda­je się być naga. Wszyst­ko to dzię­ki wyjąt­ko­wej kon­sy­sten­cji na bazie…
Więcej
Uroda

Kompleksowa kuracja przeciwłupieżowa z Hair Rituel by Sisley

Hair Ritu­el by Sisley przed­sta­wia inno­wa­cyj­ne i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie prze­ciw­ko łupie­żo­wi i towa­rzy­szą­ce­mu mu poczu­ciu dys­kom­for­tu – a wszyst­ko dzię­ki kom­plek­so­wej kura­cji stwo­rzo­nej przez Labo­ra­to­ria Sisley, któ­ra dzia­ła u źró­dła dla dłu­go­trwa­łych efek­tów. Łupież doty­ka jedną…
Więcej