ModaNewsroomPolecane

Kolekcja Reebok x Victoria Beckham

Reebok wprowadza do sprzedaży nową kolekcję stworzoną we współpracy z ikoną stylu – Victorią Beckham. To już drugi wspólny projekt marki z gwiazdą. Doświadczenie Victorii jako profesjonalnej tancerki oraz jej żywiołowość i zamiłowanie do sportu posłużyły jako inspiracje do stworzenia kolekcji.  

Reebok x Victoria Beckham kolekcja

Wśród pro­duk­tów znaj­dzie­my sze­ro­ki wybór odzie­ży dam­skiej i uni­sex, obu­wia oraz akce­so­riów – każ­dy cechu­ją­cy się naj­wyż­szej kla­sy funk­cjo­nal­no­ścią i wyra­fi­no­wa­nym wzor­nic­twem. Wspól­ny wysi­łek Vic­to­rii i mar­ki Reebok, zaowo­co­wał kolek­cją łączą­cą w sobie wyjąt­ko­wą wydaj­ność ze wspa­nia­łym sty­lem.  

Uni­se­xo­wa kolek­cja ma sil­ny stre­etwe­aro­wy styl, któ­ry ide­al­nie uzu­peł­nia sie z bar­dziej deli­kat­ną, inspi­ro­wa­ną bale­tem odzie­żą funk­cjo­nal­ną, taką jak biu­sto­no­sze spor­to­we, majt­ki czy bluz­ki bez ramią­czek.  

Naj­więk­szy wpływ na wzor­nic­two kolek­cji Reebok x Vic­to­ria Bec­kham miał Lon­dyn i jego mło­dzie­żo­wa kul­tu­ra. Tka­ni­ny miej­sko-tech­nicz­ne w mod­nej pale­cie kolo­rów neo­no­wych i zie­mi­stych mie­sza­ją się z mili­ta­ry­stycz­ny­mi odcie­nia­mi kha­ki i gra­na­tu. Ele­men­ty odzie­ży wierzch­niej, w tym wia­trów­ki, bom­ber­ki i ano­ra­ki, cechu­je wyra­zi­sty bran­ding i ele­men­ty gra­ficz­ne – swo­isty hołd dla odzie­ży z koń­ca lat 80. i począt­ku lat 90-tych. Zwień­cze­niem kolek­cji są inspi­ro­wa­ne lata­mi 90. buty Bol­ton Sock, dostęp­ne w żywio­ło­wych kolo­rach kha­ki, czer­ni, neo­no­wej żół­ci i gra­na­tu. 

Każ­dy ele­ment zapro­jek­to­wa­łam tak, aby każ­dy mógł dopa­so­wać go do swo­je­go sty­lu, nie rezy­gnu­jąc z wyso­kiej funk­cjo­nal­no­ści. Cięż­ka pra­ca na siłow­ni spra­wia, że czu­ję się sil­na i wzmoc­nio­na, a uczu­cie znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w całej kolek­cji.” – powie­dzia­ła Bec­kham.

Kel­ly Hibler, Gene­ral Mana­ger, Reebok Clas­sics, sko­men­to­wa­ła nową kolek­cję sło­wa­mi: “Nie­zmier­nie cie­szy­my się, że może­my zapre­zen­to­wać naszą dru­gą kolek­cję z Vic­to­rią, któ­ra powsta­ła na bazie suk­ce­su i pozy­tyw­nych emo­cji z jaki­mi spo­tka­ła się jej pierw­sza odsło­na. Naszym celem jest, aby nasi klien­ci czu­li się wspie­ra­ni i sil­ni we wszyst­kich aspek­tach ich życia. Szu­ka­my więc ide­al­nych roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym może­my połą­czyć styl ze spor­tem.”

Kolek­cja Reebok x Vic­to­ria Bec­kham Jesień-Zima 2019 wyróż­nia się pięk­ny­mi zdję­cia­mi, będą­cym twór­czą wizją połą­czo­nych sił foto­gra­fa Mario Sor­ren­tie­go i sty­li­sty Ala­sta­ira McKim­ma. 

Kolekcja Reebok x Victoria Beckham Kolekcja Reebok x Victoria Beckham Kolekcja Reebok x Victoria Beckham Kolekcja Reebok x Victoria Beckham Kolekcja Reebok x Victoria Beckham

Kolek­cja jest dostęp­na od 24 lip­ca na stro­nie Reebok.pl/Victoria_Beckham oraz u wybra­nych sprze­daw­ców deta­licz­nych na całym świe­cie. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy