ModaNewsroomPolecane

Kolekcja Reebok x Victoria Beckham

Reebok wpro­wa­dza do sprze­da­ży nową kolek­cję stwo­rzo­ną we współ­pra­cy z iko­ną sty­lu – Vic­to­rią Bec­kham. To już dru­gi wspól­ny pro­jekt mar­ki z gwiaz­dą. Doświad­cze­nie Vic­to­rii jako pro­fe­sjo­nal­nej tan­cer­ki oraz jej żywio­ło­wość i zami­ło­wa­nie do sportu…

Więcej