Moda

Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger

Najnowsze propozycje od marki Tommy Hilfiger to sukienki idealne do noszenia na co dzień w oczekiwaniu na upalne, gorące lato. Kampania zrealizowana pośród bujnej roślinności, na tle morza i zachodu słońca od razu przywodzi na myśl beztroskie, pełne słońca dni.

Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger

Każ­da z sukie­nek z naj­now­szej kolek­cji  jest nie­zwy­kle lek­ka oraz luź­na i ide­al­nie spraw­dzi się pod­czas let­nich mie­się­cy. Wśród nowo­ści znaj­dzie­my bia­łą, baweł­nia­ną sukien­kę bez ramion ozdo­bio­ną pięk­nym haftem angiel­skim z moty­wem liści pal­mo­wych, ide­al­ną na dłu­gie, popo­łu­dnio­we spa­ce­ry. Na co dzień spraw­dzi się uwiel­bia­na przez kobie­ty, wygod­na i spor­to­wa sukien­ka w for­mie t‑shirtu, ozdo­bio­na kla­sycz­nym, bia­ło-gra­na­to­wo-czer­wo­nym wzo­rem mary­ni­stycz­nym w żeglar­skie paski  i okrą­głym dekol­tem. Dodat­ko­wo, kobie­cym ele­men­tem jest pod­kre­śla­ją­ce figu­rę wią­za­nie w talii, któ­re możesz swo­bod­nie dopa­so­wać do swo­jej figu­ry. Jako pro­po­zy­cja sukien­ki, któ­rą z powo­dze­niem możesz nosić latem od świ­tu, do wie­czo­ra jest nie­zwy­kle twa­rzo­wa, koper­to­wa sukien­ka z wisko­zy  z wzo­rem w drob­ne kwia­ty i ele­ganc­ki­mi bufia­sty­mi ręka­wa­mi – ten uro­czy model cha­rak­te­ry­zu­je kobie­cy krój i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu spraw­dzi się zarów­no do pra­cy, jak i nie­for­mal­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi. Czar­na koron­ko­wa sukien­ka na cien­kich ramiącz­kach to naj­bar­dziej ele­ganc­ka pro­po­zy­cja mar­ki Tom­my Hil­fi­ger, wprost stwo­rzo­na na wiel­kie wyj­ścia czy kola­cje. 

Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger

Tego­rocz­ne świę­ta, choć wyjąt­ko­we i zupeł­nie inne od tych dotych­cza­so­wych, któ­re zna­li­śmy są kolej­nym kro­kiem ame­ry­kań­skiej mar­ki na tra­sie podró­ży, któ­rej celem jest zmia­na spo­so­bu, w jaki współ­cze­śnie przed­sta­wia­my modę. Każ­da kam­pa­nia Tom­my Hil­fi­ger jest…
Więcej
ModaNewsroom

Dzień Matki według Tommy Hilfiger

Ponad­cza­so­we i przy­kład­ne, a jed­no­cze­śnie świe­że i z kobie­cym akcen­tem – oto ubra­nia, któ­re zna­la­zły się w kolek­cji mar­ki Tom­my Hil­fi­ger z oka­zji Dnia Mat­ki.  Pro­sto­ta i wyra­fi­no­wa­nie – tak w dwóch sło­wach moż­na okre­ślić…
Więcej