Moda

Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger

Tegoroczne święta, choć wyjątkowe i zupełnie inne od tych dotychczasowych, które znaliśmy są kolejnym krokiem amerykańskiej marki na trasie podróży, której celem jest zmiana sposobu, w jaki współcześnie przedstawiamy modę. Każda kampania Tommy Hilfiger jest bowiem przepełniona wielopokoleniowym przesłaniem oraz różnorodnością: czy to etniczną, czy związaną z wiekiem bądź tożsamością płciową. Nic więc dziwnego, że także w tegorocznej kampanii świątecznej nie zabrakło różnorodnych postaci, które swoją aparycją i optymizmem tworzą wspólnie nowy, lepszy świat. Wśród nich postaci ze świata mody, przedstawiciele mediów społecznościowych, ale przede wszystkim aktywiści  Tym razem bohaterowie pozują w zaciszu własnych domów, m.in. Candace Reels – feministka i założycielka inicjatywy Female Collective, sfotografowana w Los Angeles, Renée Stewart – tancerka, instruktorka jogi i medytacji w swoim londyńskim domu, Adam Kenworthy – szef kuchni, zwolennik mindfulness i działacz na rzecz zrównoważonego sfotografowany przez duet Lowfield w Nowym Jorku czy Ty Ogunkoya, Billie Brown & Tayo Ogunkoya – przedsiębiorca oraz model, vloggerka i ich dwuletni synek, których rodzinne zdjęcie powstało w brytyjskim Kent.

Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger

W tym roku musi­my zre­zy­gno­wać nie tyl­ko ze świą­tecz­nych podró­ży, ale tak­że gro­mad­nych, rodzin­nych spo­tkań. Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger wycho­dzi więc na prze­ciw dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cym się cza­som i zachę­ca do spę­dza­nia świą­tecz­nych tygo­dni w zupeł­nie nowy spo­sób – w kame­ral­nym gro­nie naj­bliż­szych, two­rząc w ten spo­sób jed­no­cze­śnie zupeł­nie nowe tra­dy­cje. Jed­no­cze­śnie, przy­po­mi­na, jak bez­cen­ny jest czas spę­dza­ny z ludź­mi, któ­rzy pod­no­szą nas na duchu. To bowiem oso­by nam naj­bliż­sze, praw­dzi­wi przy­ja­cie­le są w życiu naj­waż­niej­si i wzbu­dza­ją poczu­cie wspól­no­ty. Liczy się bowiem każ­da chwi­la spę­dzo­na z tymi, któ­rych kocha­my. To dla­te­go w tego­rocz­ne świę­ta war­to przede wszyst­kim pamię­tać, aby jak naj­wię­cej wycią­gać z każ­de­go dnia i każ­dej wspól­nie spę­dzo­nej minuty.

Świą­tecz­na kolek­cja Tom­my Hil­fi­ger na sezon 2020 to naj­lep­sza selek­cja odświęt­nych, ale i przede wszyst­kim swo­bod­nych ubrań i dodat­ków, wprost stwo­rzo­nych do leni­wych popo­łu­dni spę­dza­nych w domu na pie­cze­niu pier­nicz­ków czy oglą­da­niu świą­tecz­nych fil­mów. Znacz­nie bar­dziej odświęt­ne i ele­ganc­kie sty­li­za­cje dla kobiet pozwo­li stwo­rzyć mini­ma­li­stycz­na, czar­na koper­to­wa sukien­ka bądź sza­ry, gar­ni­tu­ro­wy kom­plet w mono­gram TH.  Kame­lo­wy swe­ter i dżin­sy, głę­bo­ko­czer­wo­ny golf ze skó­rza­ną spód­ni­cą czy wygod­na pidża­ma to znacz­nie bar­dziej casu­alo­we, nie­for­mal­ne pro­po­zy­cje zesta­wów na ten wyjąt­ko­wy, magicz­ny czas. 

Nie mogło zabrak­nąć rów­nież naj­now­szych akce­so­riów, w tym małych i śred­nich tore­bek typu cros­so­ver z obro­to­wym zapię­ciem, mini­to­re­bek sad­dle bag ozdo­bio­nych świą­tecz­nym moty­wem gwiaz­dek oraz lśnią­cych moka­sy­nów na wyso­kim obca­sie. Męż­czyź­ni tak­że znaj­dą dla sie­bie znacz­nie bar­dziej wyj­ścio­we kre­acje, w tym m.in. smu­kły smo­king ze spi­cza­sty­mi kla­pa­mi, dopa­so­wa­ne gar­ni­tu­ry i wie­czo­ro­we koszu­le. Kolek­cję męską uzu­peł­nia zaś kasz­mi­ro­wy golf, a tak­że aksa­mit­na mucha i jedwab­na poszet­ka. Męskie, kla­sycz­ne dodat­ki dla odmia­ny doda­dzą szy­ku na pozór zwy­czaj­nym sty­li­za­cjom, wśród nich moż­na bowiem zna­leźć  pan­to­fle typu der­by jako­ści pre­mium, casu­alo­we pół­bu­ty na masyw­nej pode­szwie, ple­cio­ną meta­lo­wą bran­so­le­tę, czy zega­rek o mato­wej tarczy.

Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger

Ponadto, marka zachęca do dyskusji w swoich mediach społecznościowych za pomocą profili @TommyHilfiger i hasztagu #TommyHilfiger.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger

Naj­now­sze pro­po­zy­cje od mar­ki Tom­my Hil­fi­ger to sukien­ki ide­al­ne do nosze­nia na co dzień w ocze­ki­wa­niu na upal­ne, gorą­ce lato. Kam­pa­nia zre­ali­zo­wa­na pośród buj­nej roślin­no­ści, na tle morza i zacho­du słoń­ca od razu przy­wo­dzi na…
Więcej
ModaNewsroom

Dzień Matki według Tommy Hilfiger

Ponad­cza­so­we i przy­kład­ne, a jed­no­cze­śnie świe­że i z kobie­cym akcen­tem – oto ubra­nia, któ­re zna­la­zły się w kolek­cji mar­ki Tom­my Hil­fi­ger z oka­zji Dnia Mat­ki.  Pro­sto­ta i wyra­fi­no­wa­nie – tak w dwóch sło­wach moż­na określić…
Więcej