ModaNewsroom

Dzień Matki według Tommy Hilfiger

Ponadczasowe i przykładne, a jednocześnie świeże i z kobiecym akcentem – oto ubrania, które znalazły się w kolekcji marki Tommy Hilfiger z okazji Dnia Matki. 

Dzień Matki według Tommy Hilfiger

Pro­sto­ta i wyra­fi­no­wa­nie – tak w dwóch sło­wach moż­na okre­ślić naj­now­szą kolek­cję ame­ry­kań­skie­go pro­jek­tan­ta. Znaj­dzie­my w niej bowiem dobrze wszyst­kim zna­ne kla­sy­ki: od deli­kat­nych, mini­ma­li­stycz­nych swe­trów z dekol­tem w serek w paste­lo­wych odcie­niach, aż po błę­kit­ne, for­mal­ne koszu­le, któ­re dowol­nie moż­na dopa­so­wać tak­że do swo­bod­nych sty­li­za­cji. Kolek­cja peł­na jest wio­sen­nych kolo­rów, stwo­rzo­nych spe­cjal­nie z oka­zji Dnia Mat­ki, a więc paste­lo­wych różów, lila czy żółć. I tak znaj­dzie­my w niej wzo­rzy­ste, let­nie spoden­ki, bia­łe, kobie­ce sukien­ki z wycię­cia­mi, a tak­że peł­ne deta­li – koro­nek i haftów, bia­łe bluz­ki, a nawet ażu­ro­wo wykoń­czo­ne spodnie. Każ­dy z ele­men­tów pozwa­la na dowol­ność i od stóp do głów two­rzy sub­tel­ne, let­nie sty­li­za­cje. Mamy z pew­no­ścią będą tak­że zachwy­co­ne dłu­gi­mi, let­ni­mi sukien­ka­mi, wygod­ny­mi san­da­ła­mi na sło­mia­nej pode­szwie czy duży­mi prak­tycz­ny­mi tor­ba­mi ide­al­ny­mi zarów­no na lato w mie­ście, jak i wie­czor­ne wyj­ścia (skó­rza­ne, czer­wo­ne toreb­ki w dwóch roz­mia­rach). 

Prócz ubrań, w kolek­cji zapro­jek­to­wa­nej z oka­zji Dnia Mat­ki nie zabra­kło i tego, co pod nimi, a więc bie­li­zny. Kobie­ty, któ­re uwiel­bia­ją kom­fort i wygo­dę poko­cha­ją baweł­nia­ny, sza­ry i kla­sycz­ny zestaw, a Mamy, któ­re nade wszyst­ko cenią sobie ele­gan­cję – z pew­no­ścią zachwy­cą się czar­nym, koron­ko­wym kom­ple­tem. 

Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger Dzień Matki według Tommy Hilfiger torebki Tommy Hilfiger

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Magia Świąt w najnowszej kampanii Tommy Hilfiger

Tego­rocz­ne świę­ta, choć wyjąt­ko­we i zupeł­nie inne od tych dotych­cza­so­wych, któ­re zna­li­śmy są kolej­nym kro­kiem ame­ry­kań­skiej mar­ki na tra­sie podró­ży, któ­rej celem jest zmia­na spo­so­bu, w jaki współ­cze­śnie przed­sta­wia­my modę. Każ­da kam­pa­nia Tom­my Hil­fi­ger jest…
Więcej
Moda

Kolekcja letnich sukienek od Tommy Hilfiger

Naj­now­sze pro­po­zy­cje od mar­ki Tom­my Hil­fi­ger to sukien­ki ide­al­ne do nosze­nia na co dzień w ocze­ki­wa­niu na upal­ne, gorą­ce lato. Kam­pa­nia zre­ali­zo­wa­na pośród buj­nej roślin­no­ści, na tle morza i zacho­du słoń­ca od razu przy­wo­dzi na…
Więcej