JedzenieStyl życia

Kokos i jego właściwości

Kokos i jego właściwości

Kalo­rycz­ność koko­sa wyno­si ok. 350 kcal na 100 gram. Zawar­tość węglo­wo­da­nów to ok. 15 gra­mów (6 gra­mów sta­no­wią cukry pro­ste, pozo­sta­ła część to błon­nik), biał­ka ok. 3 gra­my, zaś tłusz­czu ok. 34 gra­my. Błon­nik sta­no­wi 9 gram pro­duk­tu. Jest to waż­na infor­ma­cja, szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy dba­ją o szczu­płą syl­wet­kę, ponie­waż błon­nik wzma­ga uczu­cie syto­ści, któ­ra utrzy­mu­je się nawet do kil­ku godzin po spo­ży­ciu pro­duk­tu. Wpły­wa korzyst­nie na pery­stal­ty­kę jelit i sta­no­wi pożyw­kę dla roz­wo­ju korzyst­nej flo­ry bak­te­ryj­nej w jeli­tach. Zawar­te w koko­sie cukry pro­ste mają niski indeks gli­ke­micz­ny, dla­te­go może on sta­no­wić skład­nik die­ty cukrzy­ków.  Ze wzglę­du na dużą ilość pota­su (356mg) powi­nien sta­le gościć na sto­le osób cho­rych na nad­ci­śnie­nie. Kokos jest rów­nież dobrym źró­dłem wap­nia, żela­za, magne­zu oraz cyn­ku i sodu. Jeśli cho­dzi o zawar­tość wita­min, odnaj­dzie­my w nim wita­mi­nę C, któ­ra wspo­ma­ga nasz układ odpor­no­ścio­wy, wita­mi­ny z gru­py B, waż­ne dla ukła­du ner­wo­we­go, powszech­nie zna­ną wita­mi­nę mło­do­ści, czy­li wita­mi­nę E, popra­wia­ją­cą krze­pli­wość wita­mi­nę K oraz kwas folio­wy, któ­ry jest bar­dzo waż­ny dla kobiet cię­żar­nych i pla­nu­ją­cych cią­żę. Zawar­te w miąż­szu koko­sa nasy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we to trój­gli­ce­ry­dy śred­nio­łań­cu­cho­we, któ­re nie odkła­da­ją się jako mate­riał zapa­so­wy, ale od razu sta­no­wią źró­dło ener­gii. Kwa­sy tłusz­czo­wye o dłu­gich łań­cu­chach są prze­cho­wy­wa­ne w komór­kach tłusz­czo­wych i spa­la­ne znacz­nie wol­niej.

Kokos i jego właściwości

Zastosowanie kokosa

Świe­żo star­ty miąższ koko­sa może­my doda­wać do mas i kre­mów, nato­miast wysu­szo­ny miąższ, czy­li wiór­ki koko­so­we może sta­no­wić posyp­kę dla ciast, lodów i innych dese­rów. Mlecz­ko koko­so­we dobrze spraw­dzi się z rybą i kur­cza­kiem. Mąka koko­so­wa pro­du­ko­wa­na z drob­no zmie­lo­ne­go, wysu­szo­ne­go i odtłusz­czo­ne­go miąż­szu koko­sa jest świet­ną alter­na­ty­wą dla aler­gi­ków i osób na die­cie bez­glu­te­no­wej – nie zawie­ra glu­te­nu i jest hipo­aler­gicz­na. Spo­śród wszyst­kich mąk jest naj­lep­szym źró­dłem błon­ni­ka. Powszech­nie dostęp­ny na ryn­ku jest olej koko­so­wy oraz za spra­wą gwiazd, coraz bar­dziej popu­lar­na woda koko­so­wa.

Kokos i jego właściwości

Olej kokosowy

  • Olej koko­so­wy zawie­ra śred­nio­łań­cu­cho­we trój­gli­ce­ry­dy, któ­re są meta­bo­li­zo­wa­ne w korzyst­niej­szy spo­sób niż trój­gli­ce­ry­dy dłu­go­łań­cu­cho­we, co może wywie­rać korzyst­ny wpływ na cho­ro­by ukła­du ner­wo­we­go,
  • Może przy­czy­nić się do utra­ty wagi – śred­nio­łań­cu­cho­we trój­gli­ce­ry­dy (MCT) od razu są wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji ener­gii,
  • Jest sycą­cy – na dłu­go zaspo­ka­ja głód, zapo­bie­ga prze­ja­da­niu się oraz pod­ja­da­niu mię­dzy posił­ka­mi. Dzię­ki temu jemy mniej i dostar­cza­my do orga­ni­zmu mniej kalo­rii,
  • Ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne – hamu­je roz­wój bak­te­rii odpo­wie­dzial­nych za próch­ni­cę i infek­cje jamy ust­nej,
  • Regu­lu­je poziom cukru we krwi i zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi insu­li­no­opor­no­ści, a tym samym cukrzy­cy,
  • Praw­do­po­dob­nie przy­czy­nia się do pod­wyż­sze­nia dobre­go cho­le­ste­ro­lu (HDL) oraz obni­że­nia jego złej frak­cji (LDL).

Kokos i jego właściwości

Woda kokosowa

Woda koko­so­wa sku­tecz­nie regu­lu­je gospo­dar­kę wod­ną oraz meta­bo­lizm, jest nie­za­stą­pio­nym skład­ni­kiem pod­czas die­ty i aktyw­no­ści fizycz­nej. W porów­na­niu z napo­ja­mi izo­to­nicz­ny­mi woda koko­so­wa nawad­nia orga­nizm nawet do 10 razy lepiej, a przy tym dostar­cza nam nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Nie zawie­ra sztucz­nych dodat­ków sub­stan­cji sło­dzą­cych oraz kon­ser­wan­tów. Jest natu­ral­nym napo­jem, ma tak­że zni­ko­mą zawar­tość kalo­rii. Woda koko­so­wa pole­ca­na jest dla wszyst­kich, a szcze­gól­nie dla osób ner­wo­wych, nara­żo­nych na prze­wle­kły stres, cier­pią­cym na ane­mię i nie­do­bór pota­su. Korzyst­nie wpły­wa na pra­cę ukła­du krwio­no­śne­go poprzez obni­ża­nie ciśnie­nia krwi i cho­le­ste­ro­lu, dzię­ki cze­mu zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia miaż­dży­cy.

Kokos i jego właściwości

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy