JedzenieStyl życia

Kokos i jego właściwości

Pal­ma koko­so­wa w sta­ro­żyt­nym języ­ku ozna­cza „drze­wo, któ­re zaspo­ka­ja wszyst­kie potrze­by życia”, zaś w języ­ku malaj­skim – „drze­wo o tysiącu zasto­so­wań”. Wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne potwier­dza wie­lu naukow­ców. Nic dziw­ne­go, jest on boga­ty w takie skład­ni­ki odżyw­cze jak: magnez, fos­for, potas, kwas folio­wy oraz błon­nik. Sprawdź­cie, jakie wła­ści­wo­ści ma kokos i jak zasto­so­wać go w kuchni.

Więcej