Jedzenie

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wiedź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­ność fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą do naj­zdrow­szych, jed­nak sto­so­wa­ne raz na sezon przy mak­sy­mal­nie krótkim…

Więcej