Zdrowie

8 produktów, które powinnaś mieć w domu, gdy chcesz schudnąć

Zrzut ekranu 2015-09-08 o 10.28.21

Jak jesz­cze nie uda­ło ci się schud­nąć tyle ile byś chcia­ła, nie przej­muj się, jesz­cze nie jest za póź­no. Po pro­stu zadbaj o to, żeby pro­duk­ty, któ­re masz w domu poma­ga­ły Ci utrzy­mać zdro­wie i smu­kłą syl­wet­kę. Nie musisz kupo­wać wszyst­kie­go w eko­lo­gicz­nych skle­pach i wyda­wać górę pie­nię­dzy. 

Wystarczy, że zdradzimy Ci kilka produktów, do których się przyzwyczaisz, a sama zobaczysz jakie to proste.

Oprócz opu­sto­sze­nia domu ze sło­dy­czy i innych nie­zdro­wych prze­ką­sek, powin­naś uwa­żać na to co jesz na mie­ście i pod­czas natęp­nych zaku­pów uzu­peł­nić listę o takie pro­duk­ty:

Czer­wo­na her­ba­ta - nie tyl­ko wspo­ma­ga odchu­dza­nie, ale rów­nież obni­ża cho­le­ste­rol i chro­ni przed próch­ni­cą. Regu­lu­je pra­cę żołąd­ka i wydzie­la­nie żół­ci przez trzust­kę. Przy­spie­sza meta­bo­lizm tłusz­czów. Waż­ne żeby pić ją tyl­ko po posił­kach, ponie­waż spo­ży­wa­na na pusty żołą­dek wypłu­ku­je magnez. Naj­le­piej 3–6 fili­ża­nek dzien­nie, bez cukru.

Zrzut ekranu 2015-09-08 o 10.25.35

Olej koko­so­wy - zawie­ra oko­ło 98 proc. nasy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych i jest to jego głów­na zale­ta. Zastą­pie­nie dzien­ne­go spo­ży­cia tłusz­czów ole­jem koko­so­wym może spo­wo­do­wać spa­dek wagi o oko­ło 0,5 kg. tygo­dnio­wo.

Jaj­ka - jed­no jaj­ko ma to głów­nie biał­ko i tłusz­cze. Biał­ko peł­no­war­to­ścio­we, któ­re zawie­ra wszyst­kie nie­zbęd­ne dla funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu ami­no­kwa­sy (tak­że te, któ­rych nie potra­fi­my sami wypro­du­ko­wać).

Komo­sa ryżo­wa (Quinoa) – w prze­ci­wień­stwie do innych roślin zawie­ra peł­no­war­to­ścio­we biał­ko. Obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu, wspo­ma­ga pra­cę ukła­du krą­że­nia i zmniej­sza ryzy­ko miaż­dży­cy. Dostar­cza spo­ro ener­gii, podob­nie jak ziem­nia­ki, kasza czy ryż, a jest zdrow­sza.

Zawie­ra cukry, któ­re mają bar­dzo niski indeks gli­ke­micz­ny (IG 35), co spra­wia, że ener­gia uwal­nia­na jest nie­zwy­kle powo­li. Sprzy­ja to budo­wa­niu mię­śni, spa­la­niu tkan­ki tłusz­czo­wej.

Miód – jako jedy­ny daje nam poczu­cie, że zaspo­ko­ili­śmy swo­ją ocho­tę na słod­kie, w prze­ci­wień­stwie do cze­ko­la­dy, któ­rą moż­na jeść bez koń­ca. Miód powin­no się jeść na zim­no, sło­dze­nie nim bar­dzo gorą­cej her­ba­ty to zły pomysł. Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra zabi­ja wszyst­kie dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści pozo­sta­wia­jąc sam smak.

Orze­chy, droż­dże – regu­lu­ją poziom cukru we krwi, dzię­ki cze­mu poskra­mia ape­tyt na sło­dy­cze. Zmniej­sza­ją rów­nież odkła­da­nie się tłusz­czów.

Zrzut ekranu 2015-09-08 o 10.27.16

Płat­ki owsia­ne – zawie­ra­ją błon­nik, któ­ry wchła­nia wodę i pęcz­nie­je w żołąd­ku, dając uczu­cie syto­ści. Przy­śpie­sza pery­stal­ty­kę jelit, dzię­ki cze­mu regu­lu­je wypróż­nie­nia. Do tego zapo­bie­ga odkła­da­niu się tłusz­czu w orga­ni­zmie i poma­ga oczy­ścić go z tok­sycz­nych pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii.

Kur­ku­ma, cyna­mon, chi­li, pieprz, imbir – wpły­wa­ją na przy­śpie­sze­nie meta­bo­li­zmu, ponie­waż zwięk­sza­ją pro­duk­cję cie­pła w orga­ni­zmie i popra­wia­ją krą­że­nie.

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wiedź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­ność fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą do naj­zdrow­szych, jed­nak sto­so­wa­ne raz na sezon przy mak­sy­mal­nie krót­kim…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *