Moda

Kazar X Kasia jesień-zima 2021/22. Wyróżnij się w miejskim tłumie! 

Kolejna odsłona kapsułowej kolekcji stworzonej we współpracy z Kasią Sokołowską, zachwyca swoim indywidualnym charakterem. Unikatowy design udało się pogodzić z wygodą. Brązy, oliwkowe zielenie i zgaszony żółty odcień zdominowały najnowszą kapsułę Kazar X Kasia. 

Kasia Sokołowska

Zarów­no buty jak i toreb­ki z jesien­nej kap­su­ły Kazar X Kasia moż­na nosić o każ­dej porze dnia, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści. Każ­dy z mode­li, poprzez swój mini­ma­li­stycz­ny cha­rak­ter i uni­wer­sal­ną kolo­ry­sty­kę, pasu­je do róż­no­rod­nych miej­skich stylizacji.

Mamy zatem kolek­cję spek­ta­ku­lar­ną, efek­tow­ną, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle komfortową
i prak­tycz­ną. Mięk­kie skó­ry lico­we, z któ­rych jest wyko­na­na ide­al­nie otu­la­ją syl­wet­kę. Są lek­kie, przy­jem­ne w doty­ku i wytrzy­ma­łe. Dopra­co­wa­ne do per­fek­cji faso­ny przy­cią­ga­ją wzrok swo­ją ory­gi­nal­ną for­mą. Ich cha­rak­ter spra­wia, że wszyst­kie mode­le sta­ją się uni­wer­sal­ne, ponad­se­zo­no­we. Brak zbęd­nych zdo­bień nada­je kolek­cji szla­chet­no­ści. 

Niewątpliwie kapsuła Kasia City Stories idealnie wpisuje się w dynamiczny charakter aktywnego życia jakie dyktuje pulsujący rytm miasta.

Kocham duże mia­sta, dobrze się w nich czu­ję i pew­nie poru­szam. Są jak moje życie, wie­lo­wy­mia­ro­we. Bywam w nich Kasią na obca­sach i Kasią bez obca­sów. Doce­niam ich moż­li­wo­ści… spa­ce­ry z psa­mi po par­ku i wie­czor­ne kon­cer­ty z przy­ja­ciół­mi. Czu­ję ich puls, nakrę­ca mnie do pra­cy i inspi­ru­je. Kolek­cja Kasia City Sto­ry to histo­ria o aktyw­nej, współ­cze­snej kobie­cie. O mnie. I o każ­dej z Was.” – mówi Kasia Sokołowska

W naj­now­szej kap­su­le nowo­ścią są mięk­kie tor­by, któ­rych for­my zain­spi­ro­wa­ne zosta­ły kształ­tem kwia­tów. W spo­sób prze­my­śla­ny zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w trzech roz­mia­rach, tak by dowol­nie dopa­so­wy­wać je w zależ­no­ści od oka­zji. Nie mogło zabrak­nąć prak­tycz­nych, pojem­nych shop­pe­rów w naj­mod­niej­szych tej jesie­ni odcie­niach beżu i brą­zu. Z kolei wie­lo­za­da­nio­we, wygod­ne mięk­kie wor­ki, moż­na nosić osob­no lub razem dowol­nie mik­su­jąc je ze sobą. Nowo­ścią jest powięk­szo­ny roz­miar sty­lo­wej Kasia En Route, czy­li mięk­kiej tor­by cross­bo­dy na kom­for­to­wych, sze­ro­kich, wią­za­nych paskach dopa­so­wu­ją­cych się do kształ­tu cia­ła. 

Wśród mode­li butów, powra­ca abso­lut­ny best­sel­ler- klap­ki o kwa­dra­to­wym przo­dzie Kasia Mule Rule. Na sezon jesien­ny zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w cze­ko­la­do­wym brą­zie, oliw­ko­wej zie­le­ni i w zga­szo­nym żół­tym odcie­niu. W kap­su­le dedy­ko­wa­nej aktyw­nym miło­śnicz­kom mody, nie mogło zabrak­nąć bia­łych sne­aker­sów na gru­bej pode­szwie, któ­re spraw­dza­ją się w każ­dym sezo­nie, do wie­lu sty­li­za­cji. Tym razem ten kul­to­wy miej­ski fason jest dostęp­ny nie tyl­ko w bie­li, ale rów­nież w kil­ku innych kolo­ry­stycz­nych odsłonach.

W kolek­cji poja­wi­ły się tak­że spek­ta­ku­lar­ne faso­ny koza­ków, zarów­no na szpil­ce, jak i na pła­skim, masyw­nym spo­dzie. Nie­kwe­stio­no­wa­nym hitem w tym sezo­nie są „slo­uchy boots”, czy­li model z luź­ny­mi, marsz­czo­ny­mi cho­lew­ka­mi i fan­ta­zyj­nym wią­za­niem na wyso­ko­ści kolan. 

Ilu­stra­cją kap­su­ły Kasia City Sto­ries jest kli­ma­tycz­na, w dużej mie­rze utrzy­ma­na w czar­no-bia­łej sty­li­sty­ce, sesja zdję­cio­wa odda­ją­ca miej­ski i dyna­micz­ny cha­rak­ter kolek­cji. Zdję­cia do kam­pa­nii wyko­na­ła cenio­na por­tre­cist­ka i foto­graf­ka mody Aga­ta Ser­ge, na co dzień współ­pra­cu­ją­ca z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­mi maga­zy­na­mi mody na świe­cie. Jej edy­to­ria­le publi­ku­ją mię­dzy inny­mi Vogue, L’Officiel czy Vani­ty Fair. 

KOLEKCJA KAZAR NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2021/22

Szlachetny design, który idzie w parze z funkcjonalnością!

Wyznacz­ni­kiem naj­now­szej kolek­cji mar­ki KAZAR jest uni­wer­sal­ność i ponad­cza­so­wość. Zmie­nia­ją­ce się dyna­micz­nie oko­licz­no­ści nasze­go życia i tem­po mia­sta sta­ły się myślą prze­wod­nią w kolek­cji Kazar za sezon jesień-zima 2021/22. Pro­jek­ty wyko­na­ne są z archi­tek­to­nicz­ną pre­cy­zją, a kla­sycz­ne roz­wią­za­nia sta­ły się punk­tem wyj­ścia do stwo­rze­nia nowo­cze­snych faso­nów. Dzi­siaj to mini­ma­lizm i ponad­se­zo­no­wość sta­je się defi­ni­cją luk­su­su. Jed­no­cze­śnie wygo­da i funk­cjo­nal­ność oraz naj­wyż­sza jakość, są nie­zmien­nie fun­da­men­tal­ny­mi prio­ry­te­ta­mi mar­ki Kazar Na tych fun­da­men­tach powsta­ła kolej­na wie­lo­za­da­nio­wa kolek­cja, któ­ra impo­nu­je róż­no­rod­no­ścią zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie spój­ny cha­rak­ter cało­ści. Zarów­no dam­skie jak i męskie mode­le butów zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o aktyw­nym sty­lu życia. Mia­sto i jego spe­cy­fi­ka to punkt wyj­ścia i wio­dą­ca inspi­ra­cja naj­now­szej kolek­cji KAZAR. 

Wśród pro­po­zy­cji dla kobiet duża ilość mode­li na wygod­nej, pła­skiej pode­szwie. Ele­ganc­kie moka­sy­ny, kul­to­we sne­aker­sy i bot­ki poja­wia­ją się w nowych odsło­nach i wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. O ich uni­ka­to­wo­ści decy­du­ją sub­tel­ne, prze­my­śla­ne deta­le jak ele­men­ty scrun­chie, czy wykoń­cze­nia plu­szo­wą tek­stu­rą. Zna­czą­cym tren­dem jesien­ne­go sezo­nu są masyw­ne bot­ki na pod­wyż­szo­nej plat­for­mo­wej pode­szwie. Wśród nich wyróż­nia­ją się kom­for­to­we tra­pe­ry. Deli­kat­niej­sze mode­le bot­ków są rów­nie wygod­ne dzię­ki obni­żo­nej szpil­ce, lub sta­bil­nym słup­kom. W kolek­cji nie mogło zabrak­nąć ponad­cza­so­wych czó­łe­nek na szpil­ce o wyjąt­ko­wo smu­kłej linii. Tej jesie­ni dostęp­ne w wie­lu warian­tach skór i w nowych barwach.

W kolek­cji dam­skiej domi­nu­je kolo­ry­sty­ka spój­na z naj­now­szy­mi świa­to­wy­mi tren­da­mi. Bazo­wą pale­tę sta­no­wi cała gama sto­no­wa­nych szla­chet­nych odcie­ni tau­pe, oscy­lu­ją­cych mię­dzy per­ło­wym beżem, a brą­zo­wą sza­ro­ścią. Nie bra­ku­je też cie­płych kar­me­lo­wych barw, szał­wio­wej zie­le­ni czy bez­kon­ku­ren­cyj­nej czer­ni. Jako ener­ge­tycz­ny kon­tra­punkt, poja­wia się moc­ny kolo­ry­stycz­ny akcent soczy­stej poma­rań­czy i inten­syw­ne­go różu. Pro­jek­tan­ci posta­wi­li rów­nież na kil­ka zwie­rzę­cych wzo­rów, któ­re zdo­bią mode­le wyko­na­ne ze skó­ry pokry­tej natu­ral­nym wło­siem. 

W boga­tej kolek­cji toreb i miej­skich ple­ca­ków, w kolek­cji Kazar poja­wi się tak­że cała gama prak­tycz­nych dodat­ków. Kobie­ce akce­so­ria, jak gum­ki do wło­sów, czy mini toreb­ki na tele­fon są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem jesien­nych stylizacji.

Wśród pro­po­zy­cji dla panów wyróż­nia­ją się i domi­nu­ją kolek­cję – mode­le casu­al. Kom­fort, wygo­da i naj­wyż­sza jakość mate­ria­łów są nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi prio­ry­te­ta­mi pro­jek­tan­tów Kazar W naj­now­szej kolek­cji znaj­dzie­my zarów­no sznu­ro­wa­ne trze­wi­ki, jak i szty­ble­ty czy masyw­ne bike­ry. Nie mogło zabrak­nąć tak lubia­nych i doce­nio­nych przez klien­tów miej­skich sne­aker­sów, któ­re  poja­wia­ją się w nowych warian­tach kolo­ry­stycz­nych. Wszyst­kie odcie­nie jesie­ni i zimy znaj­dzie­cie w naj­now­szej męskiej kolek­cji Kazar – pale­ta brą­zów, zaczy­na­jąc od  kolo­ru  ciem­nej tru­fli, koń­cząc na odcie­niach jasne­go kar­me­lu pod­kre­śla  cha­rak­ter kolek­cji. Nie mogło tak­że zabrak­nąć sza­ro­ści i oliw­ko­wej zie­le­ni, któ­re moc­no wyróż­nia­ją się na tle sto­no­wa­nych barw zie­mi.  Oprócz skó­ry lico­wej dużo mode­li wyko­na­nych zosta­ło ze szla­chet­ne­go zamszu, któ­ry dosko­na­le spraw­dzi się w nad­cho­dzą­cych chłod­niej­szych dniach. Nawet naj­lep­sza sty­li­za­cja nie będzie kom­plet­na, jeże­li zabrak­nie w niej przy­sło­wio­wej „krop­ki nad i”, jaką są akce­so­ria! Całą gamę gustow­nych dodat­ków: zegar­ków, pasków do spodni, kla­sycz­nych port­fe­li znaj­dzie­cie w naj­now­szej kolek­cji Kazar.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Prezenty na Dzień Matki z marką KAZAR

Dzień Mat­ki to świę­to, któ­re powin­no skła­niać do reflek­sji i przy­po­mi­nać nam o trium­fie kobie­co­ści. Bycie mat­ką to przy­wi­lej. To powód do dumy, to powód do tego, żeby­śmy pie­lę­gno­wa­ły swo­ją  kobie­cość i dba­ły o siebie.…
Więcej