Moda

Kazar X Kasia jesień-zima 2021/22. Wyróżnij się w miejskim tłumie! 

Kolej­na odsło­na kap­su­ło­wej kolek­cji stwo­rzo­nej we współ­pra­cy z Kasią Soko­łow­ską, zachwy­ca swo­im indy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rem. Uni­ka­to­wy design uda­ło się pogo­dzić z wygo­dą. Brą­zy, oliw­ko­we zie­le­nie i zga­szo­ny żół­ty odcień zdo­mi­no­wa­ły naj­now­szą kap­su­łę Kazar X Kasia.  Zarów­no buty…

Więcej
Moda

Prezenty na Dzień Matki z marką KAZAR

Dzień Mat­ki to świę­to, któ­re powin­no skła­niać do reflek­sji i przy­po­mi­nać nam o trium­fie kobie­co­ści. Bycie mat­ką to przy­wi­lej. To powód do dumy, to powód do tego, żeby­śmy pie­lę­gno­wa­ły swo­ją  kobie­cość i dba­ły o siebie.…

Więcej