Moda

Prezenty na Dzień Matki z marką KAZAR

Dzień Matki to święto, które powinno skłaniać do refleksji i przypominać nam o triumfie kobiecości. Bycie matką to przywilej. To powód do dumy, to powód do tego, żebyśmy pielęgnowały swoją  kobiecość i dbały o siebie. A prezenty – od czasu do czasu, sprawiajmy sobie również same, bo zasługujemy na wszystko to, co najlepsze. Dbajmy o jakości naszego życia i o jakość przedmiotów, którymi się otaczamy. Bądźmy dla siebie ważne.

 

Nie cze­ka­jąc na wyjąt­ko­we daty w kalen­da­rzu, znaj­duj­my wła­sne powo­dy do świę­to­wa­nia i wła­sne pre­tek­sty do spę­dza­nia cza­su razem. Liczą się wspól­ne chwi­le i wyjąt­ko­we momen­ty, bo to wła­śnie z nich czer­pie­my siłę i ener­gię nie­zbęd­ną do funk­cjo­no­wa­nia na co dzień, któ­ra poma­ga nam roz­pra­wić się z pro­ble­ma­mi. Dziel­my się nią i doce­niaj­my tych, któ­rzy są przy nas. Nawet drob­ne gesty mogą prze­cież wywo­łać uśmie­chy na twa­rzach naj­bliż­szych nam osób. Zbli­ża się Dzień Mat­ki. Obda­ruj ją cie­płym sło­wem, przy­tul i powiedz, jaka jest nie­zwy­kła. A jeśli uznasz, że chcia­ła­byś prze­ka­zać jej coś jesz­cze, ist­nie­ją spraw­dzo­ne pre­zen­ty, któ­re z całą pew­no­ścią przy­pad­ną jej do gustu.

Toreb­ka, któ­ra przy­ku­ła jej wzrok na wysta­wie? Oku­la­ry, któ­re kie­dyś przy­mie­rza­ła w skle­pie i zauwa­ży­łaś, że wyglą­da­ła w nich jak milion dola­rów? A może zapach, któ­ry będzie przy­po­mi­nał wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le i przy­wo­ły­wał rado­sny nastrój. Dzień Mat­ki to naj­lep­szy moment, by się zatrzy­mać i spo­tkać z naj­bliż­szą oso­bą, a wspól­ne zaku­py mogą oka­zać się wspa­nia­łym pomy­słem na spę­dze­nie cza­su razem. Prze­cież wła­śnie to naj­bar­dziej kocha­my! Kto dora­dzi lepiej i traf­niej niż cór­ka mat­ce albo mat­ka cór­ce? 

Te dodat­ki, kupio­ne wspól­nie, a póź­niej noszo­ne na co dzień, będą wam przy­po­mi­nać o bez­cen­nej wię­zi i o tym, jak bar­dzo jeste­ście dla sie­bie waż­ne i tak napraw­dę jak bar­dzo jeste­ście do sie­bie podob­ne. Cele­bruj wyjąt­ko­we chwi­le z mar­ką Kazar, któ­ra od lat suk­ce­syw­nie zaska­ku­je kobie­ty w całej Polsce.

KAZAR JASNOBRĄZOWA TOREBKA DAMSKA

KAZAR ‑JASNOBRĄZOWA TOREBKA DAMSKA LAURIE S

 

JASNOBRĄZOWA TOREBKA DAMSKA CHI

KAZAR – JASNOBRĄZOWA TOREBKA DAMSKA CHI

 

KAZAR - CZARNA TOREBKA DAMSKA KYRIE

KAZAR – CZARNA TOREBKA DAMSKA KYRIE

 

KAZAR - BRĄZOWE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DORITA

KAZAR – BRĄZOWE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DORITA

 

KAZAR - MULTIKOLOROWA APASZKA DAMSKA

MULTIKOLOROWA APASZKA DAMSKA

 

Tekst/zdęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Kazar X Kasia jesień-zima 2021/22. Wyróżnij się w miejskim tłumie! 

Kolej­na odsło­na kap­su­ło­wej kolek­cji stwo­rzo­nej we współ­pra­cy z Kasią Soko­łow­ską, zachwy­ca swo­im indy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rem. Uni­ka­to­wy design uda­ło się pogo­dzić z wygo­dą. Brą­zy, oliw­ko­we zie­le­nie i zga­szo­ny żół­ty odcień zdo­mi­no­wa­ły naj­now­szą kap­su­łę Kazar X Kasia.  Zarów­no buty…
Więcej