ModaNewsroom

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pochodzący z Białegostoku fotograf jest jednym z najgorętszych nazwisk w polskiej branży modowej. Nie tak dawno informowaliśmy o dwóch polskich okładkach Dawida Klepadło a fotograf na swoim koncie może już odnotować kolejny międzynarodowy sukces. Tym razem za obiektywem fotografa stanęła wielka gwiazda męskiego modelingu – Jon Kortajarena!

Jon Kortajarena Dawid Klepadlo

Hisz­pań­ski model w swo­im dorob­ku ma nie tyl­ko kam­pa­nie naj­więk­szych domów mody, ale wystę­po­wał rów­nież w kli­pach Madon­ny i Black Eyed Peas. Moż­na go było zoba­czyć rów­nież na wiel­kim ekra­nie w „Samot­nym męż­czyź­nie” Toma For­da czy (ostat­nio) seria­lu „Peł­ne morze” (Net­flix).

Zdję­cia do kazah­stań­skie­go L’Officiela Hom­me­sa odby­ły się w pre­sti­żo­wym stu­diu foto­gra­ficz­nym w Madry­cie. Model pozo­wał w ubra­niach od Ale­xan­dra McQu­eena, Bal­ma­in oraz Dolce&Gabbana. Cała sesja utrzy­ma­na jest w non­sza­lanc­kim kli­ma­cie a model na kil­ku zdję­ciach przy­po­mi­na same­go Jame­sa Deana. Za sty­li­za­cję gwiaz­dy odpo­wia­dał Gior­gio Ammi­ra­ble, któ­ry pra­co­wał m.in. na pla­nach kam­pa­nii Ver­sa­ce. Za make-up odpo­wia­da­ła Ampa­ro San­chez, któ­ra na co dzień pra­cu­je z akto­ra­mi bar­dzo popu­lar­ne­go hisz­pań­skie­go seria­lu „Dom z papie­ru” (Net­flix). Wło­sy przy­go­to­wał Loui Fer­ry a za pro­duk­cję sesji odpo­wia­da­ła wło­ska agen­cja Cat­tu­ra Production.

Dawid Kle­pa­dło o sesji – “To było ogrom­ne wyróż­nie­nie foto­gra­fo­wać iko­nę męskie­go mode­lin­gu. Przed ocza­mi mia­łem sce­ny z fil­mu Toma For­da czy choć­by kam­pa­nie, gdzie pozo­wał w towa­rzy­stwie Kate Moss. Wyda­wa­ło mi się to cią­gle nie­re­al­ne, dopó­ki nie zoba­czy­łem go w stu­diu na wła­sne oczy. Jon to fan­ta­stycz­ny, cie­pły i ser­decz­ny czło­wiek. Uwa­żam tę sesję za ogrom­ny suk­ces. Jestem nie­sa­mo­wi­cie dum­ny i wdzięcz­ny, że świat sta­wia przede mną takie wyzwania.”

A już w maju przy­szłe­go roku odbę­dzie się pierw­sza indy­wi­du­al­na wysta­wa arty­sty w Bia­łym­sto­ku. Na któ­rej będzie moż­na zoba­czyć nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd foto­gra­fie. O szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co. Zachę­ca­my rów­nież do śle­dze­nia pro­fi­lu foto­gra­fa na insta­gra­mie @dawidklepadlo.

Jon Kortajarena

Zdję­cia: Dawid Klepadło

Jon Kortajarena

Zdję­cia: Dawid Klepadło

Jon Kortajarena

Zdję­cia: Dawid Klepadło

Jon Kortajarena

Zdję­cia: Dawid Klepadło

Jon Kortajarena

Zdję­cia: Dawid Klepadło

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i indo­ne­zyj­skie­go ELLE. Ostat­nio przy sesji dla serb­skie­go wyda­nia tego magazynu…
Więcej