ModaNewsroom

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­graf jest jed­nym z naj­go­ręt­szych nazwisk w pol­skiej bran­ży modo­wej. Nie tak daw­no infor­mo­wa­li­śmy o dwóch pol­skich okład­kach Dawi­da Kle­pa­dło a foto­graf na swo­im kon­cie może już odno­to­wać kolej­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Tym…

Więcej