ModaZOOM ON

Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i indo­ne­zyj­skie­go ELLE. Ostat­nio przy sesji dla serb­skie­go wyda­nia tego maga­zy­nu pol­ski foto­graf miał oka­zję pra­co­wać z bra­zy­lij­ską top­mo­del­ką- Isa­be­li Fon­ta­ną.

Ten mło­dy, zale­d­wie 29-let­ni foto­graf pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­gra­fią inte­re­su­je się od szó­ste­go roku życia, a swo­ją przy­szłość od począt­ku pra­gnął zwią­zać z bran­żą mody. Jego marze­niem jest okład­ka Vogue’a i sfo­to­gra­fo­wa­nie Kate Moss, Anji Rubik oraz Mag­da­le­ny Frąc­ko­wiak. Ostat­nio przed obiek­ty­wem Dawi­da, któ­ry na co dzień pra­cu­je głów­nie w Medio­la­nie, zna­la­zła się Isa­be­li Fon­ta­na, któ­ra dotych­czas ma za sobą współ­pra­cę z naj­więk­szy­mi nazwi­ska­mi w świe­cie foto­gra­fii mody (Ste­ven Meisel, Mario Testi­no, Karl Lager­feld). Wszyst­ko to za spra­wą sesji do listo­pa­do­we­go, serb­skie­go nume­ru ELLE! Model­ka  w sesji poja­wia się na zdję­ciach w kre­acjach naj­więk­szych domów mody – Dior, Dolce & Gab­ba­na oraz Ale­xan­dra McQueen’a, wysty­li­zo­wa­na przez Pablo Pata­ne.

Wię­cej prac mło­de­go, pol­skie­go foto­gra­fa może­cie podzi­wiać na stro­nie inter­ne­to­wej dawidklepadlo.com 

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we
Zdję­cia: Dawid Klepadło/materiały pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­graf jest jed­nym z naj­go­ręt­szych nazwisk w pol­skiej bran­ży modo­wej. Nie tak daw­no infor­mo­wa­li­śmy o dwóch pol­skich okład­kach Dawi­da Kle­pa­dło a foto­graf na swo­im kon­cie może już odno­to­wać kolej­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Tym…
Więcej