Styl życia

Hotel Bristol, Warsaw w Top 100 najlepszych hoteli na świecie

Co roku czytelnicy portalu TRAVEL + LEISURE dzielą się swoimi doświadczeniami zpodróży do różnych zakątków świata i tworzą listę najlepszych hoteli na świecie. Hotele oceniane są nie tylko ze względu na najwyższe standardy obsługi, wystrój wnętrz, lokalizację, jakość posiłków i udogodnienia, ale też przez pryzmat dostarczenia wyjątkowych, inspirujących i niezapomnianych doświadczeń wytrawnym podróżnikom. W zestawieniu 100 najlepszych hoteli na świecie znalazły się obiekty z 33 krajów i wszystkich kontynentów (oprócz Antarktyki).

Hotel Bristol Warszawa

Hotel Bri­stol War­sza­wa

Zgod­nie z oce­ną czy­tel­ni­ków Hotel Bri­stol, War­saw jako jedy­ny w histo­rii hotel z Pol­ski został wyróż­nio­ny w ran­kin­gu por­ta­lu TRAVEL + LEISURE. W tym roku jest tak­że jedy­nym hote­lem gru­py Mar­riott Inter­na­tio­nal w Euro­pie w tym zesta­wie­niu.

Zaj­mu­jąc 4. miej­sce w selek­cji Top 10 naj­lep­szych hote­li w Euro­pie, Hotel Bri­stol, War­saw zna­lazł się w gro­nie takich obiek­tów jak La Rése­rve Paris Hôtel & Spa czy J.K. Pla­ce Firen­ze, Flo­ren­cja. War­szaw­ski hotel osią­gnął też wyso­ką, bo 81. pozy­cję w ran­kin­gu Top 100 naj­lep­szych hote­li na świe­cie. Został oce­nio­ny na rów­ni z The St. Regis Bora Bora Resort, Poli­ne­zja Fran­cu­ska. W świa­to­wej selek­cji, oprócz Hotel Bri­stol, War­saw i St. Regis Bora Bora Resort zna­la­zły się jesz­cze inne pre­sti­żo­we hote­le z sie­ci Mar­riott Inter­na­tio­nal, w tym Pala­cio del Inka, a Luxu­ry Col­lec­tion Hotel, Cuz­co, Peru (miej­sce 82.), The Row Hotel at Assem­bly Row, Some­rvil­le, Mas­sa­chu­setts (miej­sce 44.) i JW Mar­riott Phu Quoc Eme­rald Bay Resort & Spa, Wiet­nam (miej­sce 6.).

To, co podróż­ni­ków i czy­tel­ni­ków TRAVEL + LEISURE zachwy­ci­ło w Hote­lu Bri­stol, War­saw to maje­sta­tycz­na fasa­da i pięk­ne wnę­trza z ele­ganc­ki­mi ele­men­ta­mi Art Deco z począt­ków XX wie­ku. Urze­ka­ją­cy jest tak­że kli­mat kawiar­ni, restau­ra­cji i barów oraz pre­sti­żo­wa loka­li­za­cja przy Trak­cie Kró­lew­skim, w pobli­żu Pała­cu Pre­zy­denc­kie­go.

To jeden z naj­pięk­niej­szych hote­li w jakich prze­by­wa­łem” – sko­men­to­wał jeden z czy­tel­ni­ków – „Wszyst­ko było tam ide­al­ne”.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Źró­dło:
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/city-hotels-in-europe
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/hotels-top-100-overall

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaNewsroomPolecane

Jazz i popołudniowa herbata z Jo Malone - Afternoon Tea x Jo Malone 

Popo­łu­dnio­wa prze­rwa na her­ba­tę, zwy­kle miesz­czą­ca się w godzi­nach 15.00–17.00 swój począ­tek ma już w ok.  XVII wie­ku i jest w Wiel­kiej Bry­ta­nii od lat kul­ty­wo­wa­ną tra­dy­cją. W tym sezo­nie wyjąt­ko­wy, war­szaw­ski hotel z histo­rią…
Więcej