H&M wprowadza nową linię kosmetyków

"Bardzo się cieszymy, że H&M może zaoferować „modę dla twarzy”. Jest to dla nas okazja do wyrażenia pomysłowości, twórczości i jednocześnie do zabawy z kolorami" – mówi Sara Wallander, projektantka konceptu H&M Beauty.

Zdję­cia: Vers-24

 

hm-wprowadza-nowa-linie-kosmetykow-fot-mat-prasowe

Szwedz­ka Sie­ciów­ka ogło­si­ła iż na rynek wypu­ści oko 700 kosme­ty­ków, wła­snej pro­duk­cji a nie jak to tej pory jedy­nie bran­do­wa­ne pro­duk­ty. Poja­wią się rów­nież dwie dodat­ko­we kolek­cje: linia pre­mium oraz linia przy­ja­zna eko­lo­gii skła­da­ją­ca się z pro­duk­tów z cer­ty­fi­ka­tem Eco­cert. Kosme­ty­ki będą zgod­ne z naj­now­szy­mi tren­da­mi oraz jak zapo­wia­da pro­du­cent znacz­nie bar­dziej luk­su­so­we niż te któ­re dotych­czas mogli­śmy zna­leźć na pół­kach H&M.

hm-wprowadza-nowa-linie-kosmetykow-fot-mat-prasowe-3

hm-wprowadza-nowa-linie-kosmetykow-fot-mat-prasowe-2

hm-wprowadza-nowa-linie-kosmetykow-fot-mat-prasowe-1

 

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy