NewsroomUroda

H&M wprowadza nową linię kosmetyków

Bar­dzo się cie­szy­my, że H&M może zaofe­ro­wać „modę dla twa­rzy”. Jest to dla nas oka­zja do wyra­że­nia pomy­sło­wo­ści, twór­czo­ści i jed­no­cze­śnie do zaba­wy z kolo­ra­mi” – mówi Sara Wal­lan­der, pro­jek­tant­ka kon­cep­tu H&M Beau­ty.

Więcej