ModaNewsroom

GRAND BAZAR Modne Targi 16 lutego (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na walen­tyn­ko­we zaku­py na Powi­śle! Luto­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar ponow­nie odbę­dzie się w prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Dokład­nie na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji. To bar­dzo dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ne miej­sce, zale­d­wie kil­ka­na­ście metrów od Metra, Cen­trum Nauki Koper­nik oraz wiśla­nych bul­wa­rów.

GRAND BAZAR Modne Targi

Jak zawsze nie zabrak­nie mło­dych i zdol­nych twór­ców, któ­rzy zapre­zen­tu­ją Wam ubra­nia, dodat­ki, biżu­te­rię, kosme­ty­ki, rośli­ny i dodat­ki do domu. Będą z nami mię­dzy inny­mi Rein­kre­acja, Labo­ra­to­rium Aro­ma­te­ra­pii, czy Bota­ni­cal Art. Po raz dru­gi zago­ści u nas stre­fa winy­lo­wa, któ­ra tym razem przej­mie całą salę. Będzie w czym wybie­rać: kil­ka tysię­cy płyt w każ­dym gatun­ku muzycz­nym. Na wygłod­nia­łych cze­kać będzie pysz­na piz­za oraz świe­żo parzo­na kawa.

GRAND BAZAR x Elek­trow­nia Powi­śle

Ul. Elek­trycz­na 2

16 lute­go, 11:00–19:00

Wstęp wol­ny

Fb: https://www.facebook.com/events/557708448042489/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaStyl życia

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość. Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje, dla­te­go odświe­żo­na odsło­na tar­gów będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nowej…
Więcej