ModaStyl życia

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość.

Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje, dla­te­go odświe­żo­na odsło­na tar­gów będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nowej prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Wyda­rze­nie odbę­dzie się na dzie­dziń­cu oraz na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji. To bar­dzo dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ne miej­sce, zale­d­wie kil­ka metrów od Metra, Cen­trum Nauki Koper­nik oraz wiśla­nych bul­wa­rów.

Jak zawsze nie zabrak­nie mło­dych i zdol­nych twór­ców, któ­rzy zapre­zen­tu­ją Wam ubra­nia, dodat­ki, biżu­te­rię, kosme­ty­ki, rośli­ny i dodat­ki do domu. Nowo­ścią będzie podział na stre­fy: moda i uro­da, design, flo­wer, kids, food. Kolej­ną nie­spo­dzian­ką będzie stre­fa vin­ta­ge, któ­rą przej­mą Koty Vin­ta­ge Yard SALE. Szy­ku­je­my też dla Was prze­strzeń warsz­ta­to­wą, gdzie będzie­cie mogli zdo­być nowe umie­jęt­no­ści spę­dza­jąc miło czas. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne mię­dzy inny­mi two­rze­nie lasów w sło­iku, koke­da­my, ple­ce­nie makra­my (Bio­phi­lic Stu­dio), sadze­nie epi­fi­tów w drew­nie (Zaro­śla), nauka prze­sa­dza­nia rośli­nek oraz malo­wa­nie doni­czek dla naj­młod­szych (Wkrę­co­ne w zie­lo­ne), czy nauka aro­ma­te­ra­pii (Eterycznie.pl). Na wygłod­nia­łych cze­kać będą food­truc­ki z pysz­nym wegań­skim oraz orien­tal­nym jedze­niem.

GRAND BAZAR x Elek­trow­nia Powi­śle

Ul. Elek­trycz­na 2

15 wrze­śnia

11:00–19:00

Wstęp wol­ny

Fb: https://www.facebook.com/events/2103444046639842/

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

GRAND BAZAR Modne Targi 16 lutego (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na walen­tyn­ko­we zaku­py na Powi­śle! Luto­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar ponow­nie odbę­dzie się w prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Dokład­nie na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji. To…
Więcej