ModaNewsroom

GRAND BAZAR Modne Targi 16 lutego (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na walen­tyn­ko­we zaku­py na Powi­śle! Luto­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar ponow­nie odbę­dzie się w prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Dokład­nie na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji. To…

Więcej
ModaStyl życia

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość. Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje, dla­te­go odświe­żo­na odsło­na tar­gów będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nowej…

Więcej