NewsroomUroda

Giorgio Armani SÌ ROSE SIGNATURE

Wszystko w niej urzeka. Fascynuje, ekscytuje i pasjonuje. Kobieta Sì zachwyca. Przepełnia ją wolność, radość i namiętność. Żyje pełnią życia. Wrażliwa, a jednocześnie silna, zawsze mówi “Si” miłości i samej sobie. Znajduje się w centrum wszechświata. Otacza ją aura śmiałości i pewności siebie, emanuje z niej kobiecość. Jest kobietą na miarę naszych czasów.

giorgio armani zapach si

Cóż lepiej niż róża odda pro­mien­ną natu­rę tej zło­żo­nej kobie­co­ści? Fla­kon SÌ ROSE SIGNATURE prze­ista­cza się pod doty­kiem dło­ni w peł­ną zmy­sło­wo­ści i wewnętrz­ne­go świa­tła pięk­ność.

SÌ ROSE SIGNATURE, fla­kon ze świa­ta wiel­kiej mody

Edy­cja SÌ ROSE SIGNATURE 2017 zosta­ła zamknię­ta we fla­ko­nach prze­pa­sa­nych sub­tel­ną jedwab­ną wstąż­ką. Deli­kat­ny różo­wy kolor tasiem­ki i kształt, któ­ry two­rzy, nawią­zu­ją do dys­kret­nych dekol­tów kre­acji hau­te coutu­re. W samym cen­trum poły­sku­je czar­ny klej­not, pod­kre­śla­jąc czy­stą for­mę onyk­so­we­go kor­ka ozdo­bio­ne­go zło­ty­mi pier­ście­nia­mi.

SÌ ROSE SIGNATURE, roz­po­zna­wal­ny ślad

Zapach ema­nu­je podwój­nym róża­nym akor­dem, roz­kwi­ta­ją­cym wśród zaska­ku­ją­ce­go szy­pru.

Róża majo­wa będą­ca sym­bo­lem pięk­na, dołą­cza do szla­chet­nej róży turec­kiej. Pełen mocy, a zara­zem deli­kat­ny i świe­ży bukiet roz­brzmie­wa nuta­mi ber­ga­mot­ki oraz man­da­ryn­ki. Fre­zja mie­sza się z soczy­stym akor­dem czar­nej porzecz­ki

W ser­cu SÌ ROSE SIGNATURE dwa róża­ne abso­lu­ty two­rzą nie­zwy­kle wykwint­ną i kuszą­cą kom­po­zy­cję. Przej­rzy­ste płat­ki kró­lo­wej kwia­tów nabie­ra­ją głę­bi oraz wyra­fi­no­wa­nia dzię­ki akor­dom iry­sa i abso­lu­to­wi jedwa­bi­ste­go osman­tu­sa.

SÌ ROSE SIGNATURE to oda do praw­dzi­wej kobie­co­ści.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości... od Giorgio Armani

Wpro­wa­dzo­ny na rynek w 2010 roku zapach ACQUA di Gio­ia roz­brzmie­wa ożyw­czą kom­po­zy­cją na cześć natu­ry i wody, któ­re są źró­dłem życia. Wkrót­ce dołą­cza­ją do nie­go dwa nowe zapa­chy: AIR di Gio­ia oraz SUN di…
Więcej
MakijażUroda

Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Gior­gio Arma­ni stwo­rzył power fabric – nowy pod­kład, któ­ry łączy trwa­łość kry­cia z świe­tli­stym, lek­kim jak dru­ga skó­ra wykoń­cze­niem. Pod­kład gwa­ran­tu­je nie­ska­zi­tel­ny maki­jaż. Podob­nie jak ponad­cza­so­wa, kla­sycz­na mary­nar­ka Arma­nie­go, power fabric został stwo­rzo­ny, aby stać…
Więcej