Giorgio Armani SÌ ROSE SIGNATURE

Wszyst­ko w niej urze­ka. Fascy­nu­je, eks­cy­tu­je i pasjo­nu­je. Kobie­ta Sì zachwy­ca. Prze­peł­nia ją wol­ność, radość i namięt­ność. Żyje peł­nią życia. Wraż­li­wa, a jed­no­cze­śnie sil­na, zawsze mówi “Si” miło­ści i samej sobie. Znaj­du­je się w cen­trum wszech­świa­ta. Ota­cza ją aura śmia­ło­ści i pew­no­ści sie­bie, ema­nu­je z niej kobie­cość. Jest kobie­tą na mia­rę naszych cza­sów.

giorgio armani si

Cóż lepiej niż róża odda pro­mien­ną natu­rę tej zło­żo­nej kobie­co­ści? Fla­kon SÌ ROSE SIGNATURE prze­ista­cza się pod doty­kiem dło­ni w peł­ną zmy­sło­wo­ści i wewnętrz­ne­go świa­tła pięk­ność.

SÌ ROSE SIGNATURE, fla­kon ze świa­ta wiel­kiej mody

Edy­cja SÌ ROSE SIGNATURE 2017 zosta­ła zamknię­ta we fla­ko­nach prze­pa­sa­nych sub­tel­ną jedwab­ną wstąż­ką. Deli­kat­ny różo­wy kolor tasiem­ki i kształt, któ­ry two­rzy, nawią­zu­ją do dys­kret­nych dekol­tów kre­acji hau­te coutu­re. W samym cen­trum poły­sku­je czar­ny klej­not, pod­kre­śla­jąc czy­stą for­mę onyk­so­we­go kor­ka ozdo­bio­ne­go zło­ty­mi pier­ście­nia­mi.

SÌ ROSE SIGNATURE, roz­po­zna­wal­ny ślad

Zapach ema­nu­je podwój­nym róża­nym akor­dem, roz­kwi­ta­ją­cym wśród zaska­ku­ją­ce­go szy­pru.

Róża majo­wa będą­ca sym­bo­lem pięk­na, dołą­cza do szla­chet­nej róży turec­kiej. Pełen mocy, a zara­zem deli­kat­ny i świe­ży bukiet roz­brzmie­wa nuta­mi ber­ga­mot­ki oraz man­da­ryn­ki. Fre­zja mie­sza się z soczy­stym akor­dem czar­nej porzecz­ki

W ser­cu SÌ ROSE SIGNATURE dwa róża­ne abso­lu­ty two­rzą nie­zwy­kle wykwint­ną i kuszą­cą kom­po­zy­cję. Przej­rzy­ste płat­ki kró­lo­wej kwia­tów nabie­ra­ją głę­bi oraz wyra­fi­no­wa­nia dzię­ki akor­dom iry­sa i abso­lu­to­wi jedwa­bi­ste­go osman­tu­sa.

SÌ ROSE SIGNATURE to oda do praw­dzi­wej kobie­co­ści.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy