NewsroomUroda

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości… od Giorgio Armani

Wprowadzony na rynek w 2010 roku zapach ACQUA di Gioia rozbrzmiewa ożywczą kompozycją na cześć natury i wody, które są źródłem życia. Wkrótce dołączają do niego dwa nowe zapachy: AIR di Gioia oraz SUN di Gioia. Pełne głębokich emocji, nasycone mocą żywiołów. Woda, powietrze i słońce… trzy podstawowe elementy dzikiej, niedającej się oswoić przyrody zyskały zapachową postać.zapach SKY di Gioia

W tym roku kolek­cja powięk­szy­ła się o nie­skoń­czo­ną prze­strzeń, zdol­ną pomie­ścić wszyst­kie ludz­kie marze­nia: Sky di Gio­ia.

Sky di Gio­ia to nie­za­po­mnia­ne doświad­cze­nie z pogra­ni­cza nie­ba i zie­mi, zapa­cho­wa wizja pięk­na, koją­ca i prze­peł­nia­ją­ca bez­brzeż­nym szczęściem… 

Ser­cem zapa­chu Sky di Gio­ia jest ską­pa­na w rosie, ema­nu­ją­ca świe­żo­ścią róża stu­list­na. Towa­rzysz­ka­mi kró­lo­wej kwia­tów zosta­ły cierp­ko-rześ­kie owo­co­we nuty gło­wy: soczy­ste liczi połą­czo­ne z chru­pią­cą zie­lo­ną grusz­ką, któ­re wspo­mi­na­ją cie­płe pro­mie­nie świa­tła. Jedwab­na mięk­kość piwo­nii oraz otrzy­my­wa­ny tra­dy­cyj­ną meto­dą abso­lut róży stu­list­nej doda­ją zapa­cho­wi sub­tel­no­ści. Nie­ska­zi­tel­ny bukiet roz­kwi­ta deli­kat­no­ścią róża­nych płat­ków. Akord piż­mo­wy spa­ja kom­po­zy­cję, piesz­cząc skó­rę doty­kiem owo­ców czar­nej porzecz­ki oraz chro­po­wa­tych liści jeży­ny. Wsłu­chaj się w melo­dię pły­ną­cą z ser­ca natu­ry, któ­re kry­je w sobie świat natu­ral­nej kobie­co­ści i przy­jem­no­ści. zapach SKY di Gioia

“Od zawsze fascy­no­wał mnie świt z feerią zmie­nia­ją­cych się nie­ustan­nie barw oraz bez­kre­snym kon­tra­stem świa­tła i cienia” 

Gior­gio Armani

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia fla­ko­nu SKY di Gio­ia była nie­po­wta­rzal­na pale­ta kolo­rów towa­rzy­szą­ca wscho­do­wi słoń­ca nad Morzem Śródziemnym. 

Od 2015 roku amba­sa­dor­ką linii di Gio­ia jest węgier­ska model­ka Bar­ba­ra Palvin. Bar­ba­ra obda­rza swo­ją deli­kat­ną uro­dą kolej­ne roz­dzia­ły księ­gi Gioia. 

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Gior­gio Arma­ni stwo­rzył power fabric – nowy pod­kład, któ­ry łączy trwa­łość kry­cia z świe­tli­stym, lek­kim jak dru­ga skó­ra wykoń­cze­niem. Pod­kład gwa­ran­tu­je nie­ska­zi­tel­ny maki­jaż. Podob­nie jak ponad­cza­so­wa, kla­sycz­na mary­nar­ka Arma­nie­go, power fabric został stwo­rzo­ny, aby stać…
Więcej
NewsroomUroda

Giorgio Armani SÌ ROSE SIGNATURE

Wszyst­ko w niej urze­ka. Fascy­nu­je, eks­cy­tu­je i pasjo­nu­je. Kobie­ta Sì zachwy­ca. Prze­peł­nia ją wol­ność, radość i namięt­ność. Żyje peł­nią życia. Wraż­li­wa, a jed­no­cze­śnie sil­na, zawsze mówi “Si” miło­ści i samej sobie. Znaj­du­je się w centrum…
Więcej