MakijażUroda

Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Giorgio Armani stworzył power fabric – nowy podkład, który łączy trwałość krycia z świetlistym, lekkim jak druga skóra wykończeniem. Podkład gwarantuje nieskazitelny makijaż. Podobnie jak ponadczasowa, klasyczna marynarka Armaniego, power fabric został stworzony, aby stać się nieodłącznym atrybutem wszystkich nowoczesnych i eleganckich kobiet sukcesu. Podkład power fabric kryje niedoskonałości, nadając cerze nieskazitelny, naturalny wygląd.

mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

power fabric, FORMUŁA SZYTA NA MIARĘ DLA NIESKAZITELNEJ CERY
power fabric to pro­dukt, któ­ry się­ga korze­nia­mi do dwóch legen­dar­nych for­muł: MAESTRO FUSION MAKEUP oraz EYE TINT. Zain­spi­ro­wa­ny pod­kła­dem MAESTRO FUSION MAKEUP power fabric zawie­ra kon­cen­trat olej­ków pie­lę­gna­cyj­nych, któ­re zapew­nia­ją cerze dłu­go­trwa­ły blask.

Czer­piąc z for­mu­ły płyn­nych cie­ni do powiek EYE TINT, power fabric został wzbo­ga­co­ny w czy­ste pig­men­ty, któ­re ofe­ru­ją czy­stość i głę­bię kolo­rów. Rewo­lu­cyj­na for­mu­ła, któ­ra umie­jęt­nie łączy ole­jek o bar­dzo deli­kat­nej i lek­kiej kon­sy­sten­cji i zawie­si­nę pig­men­tów, łatwo się roz­pro­wa­dza
i sta­pia się ze skó­rą. Per­fek­cja, któ­rej nie czu­jesz.

MOC ZAKLĘTA W OLEJKACH

Nawet naj­le­piej kry­ją­cy pod­kład nie speł­nia swo­jej roli, jeśli nie jest odpo­wied­nio trwa­ły. Chcąc zapew­nić naj­lep­sze rezul­ta­ty, zosta­ły wyse­lek­cjo­no­wa­ne trzy rodza­je sub­stan­cji bazo­wych
o róż­nym stop­niu lot­no­ści:

- nie­lot­ne olej­ki, gwa­ran­tu­ją­ce kom­for­to­wą apli­ka­cję;

- czę­ścio­wo lot­ne olej­ki dodat­ko­wo uła­twia­ją­ce roz­pro­wa­dza­nie pod­kła­du oraz zapew­nia­ją­ce rów­no­mier­ny roz­kład kolo­ru;

- lot­ne związ­ki, dzię­ki któ­rym maki­jaż dłu­go pozo­sta­je ide­al­ny jak po nało­że­niu.

UNIKALNA KONSYSTENCJA

Po raz pierw­szy pod­kład Gior­gio Arma­ni łączy peł­ne kry­cie z tak lek­ką, zmy­sło­wą kon­sy­sten­cją.
Z chwi­lą nało­że­nia, kon­sy­sten­cja sta­pia się ze skó­rą, tuszu­jąc nie­do­sko­na­ło­ści i two­rząc na powierzch­ni twa­rzy mato­wy, nie­wy­czu­wal­ny woal. Maki­jaż pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny przez 16 godzin. power fabric to nie­za­wod­ny part­ner dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kobiet. Spra­wia, że są pięk­ne, natu­ral­ne i pew­ne swej uro­dy.

SIŁA OCHRONY

For­mu­ła zawie­ra filtr prze­ciw­sło­necz­ny SPF 25, któ­ry sku­tecz­nie blo­ku­je szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB na pozio­mie PA++. Skó­ra jest w naj­lep­szych rękach przez cały dzień.

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY: TRWAŁOŚCI, KRYCIA I KOMFORTU

Pro­dukt pod­da­ny został testom kon­su­menc­kim, prze­pro­wa­dzo­nym w gru­pie 69 kobiet w wie­ku od 25 do 55 lat, o skó­rze z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi, oto wyni­ki:

- 93% kobiet twier­dzi, że pro­dukt two­rzy jed­no­li­te, rów­no­mier­ne wykoń­cze­nie;

- 93% kobiet twier­dzi, że pro­dukt jest tak lek­ki, że pozwa­la zapo­mnieć o maki­ja­żu;

- 91% kobiet twier­dzi, że pod­kład zapew­nia ide­al­ne kry­cie;

- 86% kobiet twier­dzi, że pro­dukt utrzy­mu­je się do 16 godzin po apli­ka­cji;

- 85% kobiet twier­dzi, że kolor nie zmie­nia się i nie blak­nie przez cały dzień.

ODCIENIE DLA KAŻDEJ KARNACJI

Każ­da kobie­ta jest inna i nie­po­wta­rzal­na, dla­te­go pale­ta power fabric skła­da się z 12 odcie­ni. For­mu­ła dopa­so­wu­je się do każ­dej kar­na­cji oraz dosko­na­le kry­je cerę, nie rolu­je się i nie zbie­ra w drob­nych zmarszcz­kach.

LINDA CANTELLO – Inter­na­tio­nal Makeup Artist Gior­gio Arma­ni

Dla mnie jako wiza­żyst­ki, pomysł połą­cze­nia trwa­łe­go pod­kła­du i nie­wi­docz­ne­go wykoń­cze­nia brzmiał jak oksy­mo­ron, coś, co się wza­jem­nie wyklu­cza. Wypró­bo­wa­łam więc power fabric
w stu­dio foto­gra­ficz­nym, gdzie skó­ra pod­da­na dzia­ła­niu gorą­cych lamp wyma­ga nie­ustan­nych popra­wek, aby maki­jaż wyglą­dał świe­żo i per­fek­cyj­nie przez wie­le godzin zdjęć. To był naj­lep­szy poli­gon doświad­czal­ny. Muszę przy­znać, że byłam pod ogrom­nym wra­że­niem tego, co potra­fi power fabric.”

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości... od Giorgio Armani

Wpro­wa­dzo­ny na rynek w 2010 roku zapach ACQUA di Gio­ia roz­brzmie­wa ożyw­czą kom­po­zy­cją na cześć natu­ry i wody, któ­re są źró­dłem życia. Wkrót­ce dołą­cza­ją do nie­go dwa nowe zapa­chy: AIR di Gio­ia oraz SUN di…
Więcej
NewsroomUroda

Giorgio Armani SÌ ROSE SIGNATURE

Wszyst­ko w niej urze­ka. Fascy­nu­je, eks­cy­tu­je i pasjo­nu­je. Kobie­ta Sì zachwy­ca. Prze­peł­nia ją wol­ność, radość i namięt­ność. Żyje peł­nią życia. Wraż­li­wa, a jed­no­cze­śnie sil­na, zawsze mówi “Si” miło­ści i samej sobie. Znaj­du­je się w cen­trum…
Więcej