Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Gior­gio Arma­ni stwo­rzył power fabric – nowy pod­kład, któ­ry łączy trwa­łość kry­cia z świe­tli­stym, lek­kim jak dru­ga skó­ra wykoń­cze­niem. Pod­kład gwa­ran­tu­je nie­ska­zi­tel­ny maki­jaż. Podob­nie jak ponad­cza­so­wa, kla­sycz­na mary­nar­ka Arma­nie­go, power fabric został stwo­rzo­ny, aby stać się nie­od­łącz­nym atry­bu­tem wszyst­kich nowo­cze­snych i ele­ganc­kich kobiet suk­ce­su. Pod­kład power fabric kry­je nie­do­sko­na­ło­ści, nada­jąc cerze nie­ska­zi­tel­ny, natu­ral­ny wygląd.

power fabric, FORMUŁA SZYTA NA MIARĘ DLA NIESKAZITELNEJ CERY
power fabric to pro­dukt, któ­ry się­ga korze­nia­mi do dwóch legen­dar­nych for­muł: MAESTRO FUSION MAKEUP oraz EYE TINT. Zain­spi­ro­wa­ny pod­kła­dem MAESTRO FUSION MAKEUP power fabric zawie­ra kon­cen­trat olej­ków pie­lę­gna­cyj­nych, któ­re zapew­nia­ją cerze dłu­go­trwa­ły blask.

Czer­piąc z for­mu­ły płyn­nych cie­ni do powiek EYE TINT, power fabric został wzbo­ga­co­ny w czy­ste pig­men­ty, któ­re ofe­ru­ją czy­stość i głę­bię kolo­rów. Rewo­lu­cyj­na for­mu­ła, któ­ra umie­jęt­nie łączy ole­jek o bar­dzo deli­kat­nej i lek­kiej kon­sy­sten­cji i zawie­si­nę pig­men­tów, łatwo się roz­pro­wa­dza
i sta­pia się ze skó­rą. Per­fek­cja, któ­rej nie czu­jesz.

MOC ZAKLĘTA W OLEJKACH

Nawet naj­le­piej kry­ją­cy pod­kład nie speł­nia swo­jej roli, jeśli nie jest odpo­wied­nio trwa­ły. Chcąc zapew­nić naj­lep­sze rezul­ta­ty, zosta­ły wyse­lek­cjo­no­wa­ne trzy rodza­je sub­stan­cji bazo­wych
o róż­nym stop­niu lot­no­ści:

- nie­lot­ne olej­ki, gwa­ran­tu­ją­ce kom­for­to­wą apli­ka­cję;

- czę­ścio­wo lot­ne olej­ki dodat­ko­wo uła­twia­ją­ce roz­pro­wa­dza­nie pod­kła­du oraz zapew­nia­ją­ce rów­no­mier­ny roz­kład kolo­ru;

- lot­ne związ­ki, dzię­ki któ­rym maki­jaż dłu­go pozo­sta­je ide­al­ny jak po nało­że­niu.

UNIKALNA KONSYSTENCJA

Po raz pierw­szy pod­kład Gior­gio Arma­ni łączy peł­ne kry­cie z tak lek­ką, zmy­sło­wą kon­sy­sten­cją.
Z chwi­lą nało­że­nia, kon­sy­sten­cja sta­pia się ze skó­rą, tuszu­jąc nie­do­sko­na­ło­ści i two­rząc na powierzch­ni twa­rzy mato­wy, nie­wy­czu­wal­ny woal. Maki­jaż pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny przez 16 godzin. power fabric to nie­za­wod­ny part­ner dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kobiet. Spra­wia, że są pięk­ne, natu­ral­ne i pew­ne swej uro­dy.

SIŁA OCHRONY

For­mu­ła zawie­ra filtr prze­ciw­sło­necz­ny SPF 25, któ­ry sku­tecz­nie blo­ku­je szko­dli­we pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB na pozio­mie PA++. Skó­ra jest w naj­lep­szych rękach przez cały dzień.

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY: TRWAŁOŚCI, KRYCIA I KOMFORTU

Pro­dukt pod­da­ny został testom kon­su­menc­kim, prze­pro­wa­dzo­nym w gru­pie 69 kobiet w wie­ku od 25 do 55 lat, o skó­rze z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi, oto wyni­ki:

- 93% kobiet twier­dzi, że pro­dukt two­rzy jed­no­li­te, rów­no­mier­ne wykoń­cze­nie;

- 93% kobiet twier­dzi, że pro­dukt jest tak lek­ki, że pozwa­la zapo­mnieć o maki­ja­żu;

- 91% kobiet twier­dzi, że pod­kład zapew­nia ide­al­ne kry­cie;

- 86% kobiet twier­dzi, że pro­dukt utrzy­mu­je się do 16 godzin po apli­ka­cji;

- 85% kobiet twier­dzi, że kolor nie zmie­nia się i nie blak­nie przez cały dzień.

ODCIENIE DLA KAŻDEJ KARNACJI

Każ­da kobie­ta jest inna i nie­po­wta­rzal­na, dla­te­go pale­ta power fabric skła­da się z 12 odcie­ni. For­mu­ła dopa­so­wu­je się do każ­dej kar­na­cji oraz dosko­na­le kry­je cerę, nie rolu­je się i nie zbie­ra w drob­nych zmarszcz­kach.

LINDA CANTELLO – Inter­na­tio­nal Makeup Artist Gior­gio Arma­ni

Dla mnie jako wiza­żyst­ki, pomysł połą­cze­nia trwa­łe­go pod­kła­du i nie­wi­docz­ne­go wykoń­cze­nia brzmiał jak oksy­mo­ron, coś, co się wza­jem­nie wyklu­cza. Wypró­bo­wa­łam więc power fabric
w stu­dio foto­gra­ficz­nym, gdzie skó­ra pod­da­na dzia­ła­niu gorą­cych lamp wyma­ga nie­ustan­nych popra­wek, aby maki­jaż wyglą­dał świe­żo i per­fek­cyj­nie przez wie­le godzin zdjęć. To był naj­lep­szy poli­gon doświad­czal­ny. Muszę przy­znać, że byłam pod ogrom­nym wra­że­niem tego, co potra­fi power fabric.”

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy