ModaNewsroom

PASJA DO PIĘKNA I MODY UCHWYCONA PRZED OBIEKTYWEM

Ilo­na Jawor­ska, Sty­list­ka Mody, Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka, Maki­ja­żyst­ka,  Kamil Bana­szek, Foto­graf, Eli­za Bia­ło­grodz­ka, Model­ka, na łamach Vers-24 dzie­lą się z Wami sesją zdję­cio­wą, swo­imi inspi­ra­cja­mi i doświad­cze­nia­mi. Od gar­de­ro­by Kathe­ri­ne Hep­burn, przez nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie foto­gra­fii, aż po inno­wa­cyj­ny maki­jaż. Zobacz­cie sami! 

Modelka Eliza Białogrodzka, fotograf Kamil Banaszek, sesja zdjęciowa, sesja modowa

NOWATORSKA SESJA ZDJĘCIOWA – INSPIRACJE 

Ilo­na Jawor­ska, Sty­list­ka Mody o sesji: Chcia­łam stwo­rzyć obraz współ­cze­snej kobie­ty w sty­lu Kathe­ri­ne Hep­burn, któ­ra zapo­ży­cza ubra­nia z męskiej sza­fy. Zadzior­nej, o bun­tow­ni­czej natu­rze, jed­no­cze­śnie cenią­cej fran­cu­ski sznyt. By zobra­zo­wać oso­bo­wość boha­ter­ki i kli­mat sesji zdję­cio­wej, się­gnę­łam więc po bluz­ki z fan­ta­zyj­ny­mi kokar­da­mi, dam­ski smo­king i moka­sy­ny. Out­fi­ty model­ki przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie mia­ły mówić same przez sie­bie: – ta kobie­ta posia­da odwa­gę, by być sobą! Nosi spodnie jak chło­pak, a ele­ganc­kie stro­je jak ary­sto­krat­ka. 

Kamil Bana­szek, Foto­graf o pro­jek­cie: Sesja była nie­by­wa­łym doświad­cze­niem. Za każ­dym razem to dla mnie magicz­ne uczu­cie, widzieć, jak wizja tzn. obraz, pozy i świa­tło sta­ją się real­nym bytem na ekra­nie apa­ra­tu. Tym razem chcia­łem sko­rzy­stać z loka­cji, jed­nak zakry­wa­jąc dru­gi plan. Nie był on dla mnie istot­ny. To for­ma este­ty­ki, któ­ra odci­na w spo­sób natu­ral­ny dru­gi plan, wysta­wia­jąc ten pierw­szy jako jeden i naj­waż­niej­szy. 

Eli­za Bia­ło­grodz­ka, Model­ka o sesji: W pra­cy nad sesją bar­dzo waż­ny jest kli­mat na pla­nie – o tym prze­ko­na­łam się pra­cu­jąc z Kami­lem i Ilo­na­mi. Było to jed­no z moich pierw­szych doświad­czeń przed obiek­ty­wem, ale nie wspo­mi­nam go jako stre­su­ją­ce­go. Wizu­al­na kon­cep­cja sesji rów­nież przy­pa­dła mi do gustu, wpa­so­wu­jąc się w kli­mat ele­gan­cji, ale bez ruty­ny. W pamięć zapadł mi chłód, któ­ry pano­wał tam­te­go dnia w ple­ne­rze, jed­nak efekt był wart poświęcenia!

Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka, Maki­ja­żyst­ka o sesji: Ta sesja była jed­nym z cie­kaw­szych pro­jek­tów, w jakich mia­łam przy­jem­ność uczest­ni­czyć. Pięk­na model­ka pozo­wa­ła w nie­co męskich sty­li­za­cjach i w dosyć dziw­nym oto­cze­niu, któ­re dodat­ko­wo zosta­ło odre­al­nio­ne przez uży­cie tła foto­gra­ficz­ne­go w ple­ne­rze. Wie­dzia­łam, że aby pod­bić te kon­tra­sty, maki­jaż nie może być oczy­wi­sty – stąd mię­dzy inny­mi naro­dził się pomysł zasto­so­wa­nia w make-up’ie oka, poma­rań­czo­we­go kłę­busz­ka weł­ny czy śliw­ko­we­go smo­key eyes, popro­wa­dzo­ne­go pra­wie pod samą brew.  

REALIZATORZY SESJI ZDJĘCIOWEJ – PORTFOLIO

Ilo­na Jawor­ska – z zawo­du Sty­list­ka i Redak­tor Mody oraz współ­twór­czy­ni ILAILA More Than Ima­ge, autor­skie­go pro­jek­tu sty­li­stycz­no-maki­ja­żo­we­go, pro­wa­dzo­ne­go z Ilo­ną Czar­nik-Nawroc­ką. Ukoń­czy­ła Kurs Sty­li­za­cji do Edy­to­ria­li, pro­wa­dzo­ny w Cen­tral Saint Mar­tins w Lon­dy­nie. Nie­dłu­go po ukoń­cze­niu stu­diów, wyje­cha­ła do Indii po jed­ną z naj­więk­szych przy­gód swo­je­go życia. Zain­spi­ro­wa­na świa­tem orien­tal­nych tka­nin, wzor­nic­twa i kolo­ry­sty­ki, kupi­ła waliz­kę, zapi­sa­ła datę w swo­ich myślach i rzu­ci­ła wszyst­ko. Chcia­ła doświad­czyć pięk­na ele­ganc­kich jedwa­bi, lek­kich jak piór­ko szy­fo­nów, balo­wych taft i wyra­fi­no­wa­nych żakar­dów. Na miej­scu, wspól­nie z mar­ką Pati­ne, stwo­rzy­ła kolek­cję ubrań inspi­ro­wa­nych New Lookiem Dio­ra i orien­tem. Dzi­siaj recen­zu­je poka­zy domów mody Cha­nel, Guc­ci czy Dolce & Gab­ba­na. Styl postrze­ga jako część pięk­na, a inspi­ra­cje czer­pie z histo­rii mody, obra­zów Edga­ra Dega­sa, fran­cu­skich fil­mów lat 50. oraz podró­ży do sto­lic świa­ta. Pod­czas pra­cy na pla­nie waż­ne są dla niej wizja, kon­tekst i kre­atyw­ny zespół – dzię­ki temu każ­dy detal ma zna­cze­nie, a całość sta­je się uni­kal­ną opowieścią.

Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka - Maki­ja­żyst­ka z ponad 12-let­nim doświad­cze­niem. Ukoń­czy­ła Szko­łę Maki­ja­żu i Sty­li­za­cji Kozłow­ska Visa­ge oraz Cha­rak­te­ry­za­cję Teatral­no-Fil­mo­wą w ASPTTF, uzy­sku­jąc tytuł Pla­sty­ka Tech­nik Sce­no­gra­ficz­nych. Swój warsz­tat szli­fo­wa­ła pod okiem fran­cu­skich mistrzów, takich jak Eric Anto­niot­ti, Fre­de­ric Rey­mond czy Julie Boile­au. Pra­co­wa­ła dla pre­sti­żo­wych marek m.in. Cla­rins i Dior. Była wykła­dow­cą w Szko­le Kozłow­ska Visa­ge i tam pro­wa­dzi­ła autor­skie zaję­cia z maki­ja­żu. Obec­nie posia­da wła­sne Stu­dio Maki­ja­żu Nawroc­ka Makeup, pro­wa­dzi szko­le­nia z wiza­żu, współ­two­rzy z Ilo­ną Jawor­ską, Sty­list­ką Mody, pro­jekt edu­ka­cyj­ny ILAILA More Than Ima­ge oraz pra­cu­je jako fre­elan­cer przy róż­nych pro­jek­tach zwią­za­nych z make-up’em i modą. Maki­ja­że, któ­re two­rzy Ilo­na, cechu­je świe­żość, czy­stość i nowo­cze­sność z nutą roman­ty­zmu. Chęt­nie wybie­ga poza utar­te sche­ma­ty, ale zacho­wu­je przy tym har­mo­nię i dba o spój­ną kom­po­zy­cję make-up’u ze sty­li­za­cją i oto­cze­niem. Lubi dzia­łać zgod­nie z pla­nem i reali­zo­wać usta­lo­ny kon­cept z zespo­łem. Jej dru­gą pasją jest ryso­wa­nie, dla­te­go czę­sto, naj­pierw pro­jek­tu­je maki­jaż na kart­ce, a następ­nie wyko­nu­je go na modelce.

Kamil Bana­szek, Foto­graf Mody - foto­gra­fu­je już pra­wie 13 lat (szczę­śli­wa 13-tka!) i od tego cza­su szcze­gól­nie fascy­nu­ją go emo­cje na zdję­ciach. Jak twier­dzi, wszak nawet brak emo­cji to nadal emo­cja. Jed­nak Kamil sta­ra się je prze­ja­skra­wić. Jeśli model­ka ma pozo­wać jak zacza­ro­wa­na, robi to na 150%. Jeśli ma być nostal­gicz­na, rów­nież kie­ru­je nią tak, aby było to bar­dzo moc­no wyeks­po­no­wa­ne na zdję­ciu. W foto­gra­fii cie­ka­wi go ten bieg zda­rzeń, przy­pad­ko­wość, któ­ra pro­wa­dzi do nowa­tor­skich roz­wią­zań i, co naj­waż­niej­sze, połą­cze­nie emo­cjo­nal­ne z model­ką. Bowiem sesja dopie­ro wte­dy idzie gład­ko, kie­dy prze­sta­je­my myśleć, że to pra­ca i zaczy­na­my się pod­czas niej dobrze bawić.

Eli­za Bia­ło­grodz­ka - pol­ska model­ka, New Face ECMa­na­ge­ment. Moda i sztu­ka towa­rzy­szy­ły Liz (pod takim pseu­do­ni­mem wystę­pu­je w agen­cji mode­lek) od zawsze, a głów­ną moty­wa­cją do roz­po­czę­cia pra­cy w mode­lin­gu był fakt, że nie zno­si­ła, gdy mówi­ło jej się, że cze­goś nie może. Odkąd pamię­ta, sły­sza­ła, że „nie posia­da figu­ry model­ki”. Jesz­cze rok temu fak­tycz­nie tak było. Mia­ła 19 lat, 30 kilo­gra­mów nad­wa­gi i nie­zli­czo­ną ilość kom­plek­sów. Przy swo­im chło­pa­ku, któ­ry wte­dy pra­co­wał jako model, zawsze czu­ła się „tą brzyd­szą”. Pierw­szym kro­kiem do zmia­ny była podróż do Taj­lan­dii na jego pierw­szy kon­trakt. To wła­śnie tam zoba­czy­ła jak „od kuch­ni” wyglą­da bran­ża mody i zda­ła sobie spra­wę jak bar­dzo chce w niej pra­co­wać. Decy­zja o meta­mor­fo­zie nastą­pi­ła po jej roz­sta­niu z chło­pa­kiem. To dało Liz, nie­sa­mo­wi­te­go kopa do dzia­ła­nia. Po ośmiu mie­sią­cach inten­syw­nej pra­cy nad syl­wet­ką, zgło­si­ła się do agen­cji. Dopie­ro zaczę­ła, a w swo­im port­fo­lio ma już sesję z Kami­lem Banasz­kiem, wyróż­nio­ną m.in. przez Vers-24, Vogue Ita­ly czy Fad­dy Maga­zi­ne. Nie­dłu­go wyjeż­dża na swój pierw­szy kon­trakt do Azji.

Eliza Białogrodzka modelka, stylistka Ilona Jaworska, sesja modowa, biała koszula i spódnica Modelka Eliza Białogrodzka, czerwone spodnie i biały golf, sesja modowa, inspiracje modowe modelka Eliza Białogrodzka, fotograf Kamil Banaszek, różowa koszula i czarne spodnie fotograf Kamil Banaszek, różowa koszula, trendy na wiosnę 2019 modelka Eliza Białogrodzka, stylistka Ilona Jaworska czerwony garnitur, biała koszula, Eliza Białogrodzka czerwony garnitur, sesja zdjęciowa szary garnitur, outfit do pracy, jak ubierać się do pracy, stylistka Ilona Jaworska modowa sesja, fotograf Kamil Banaszek fotograf Kamil Banaszek trendy na wiosnę 2019, fotograf Kamil Banaszek

REALIZATORZY SESJI ZDJĘCIOWEJ 

Sty­list­ka Mody – Ilo­na Jawor­ska 

Maki­ja­żyst­ka – Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka 

Foto­graf – Kamil Bana­szek 

Model­ka – Eli­za Bia­ło­grodz­ka, ECManagement

Ubra­nia:
Marc O’Polo: rude spodnie z klam­rą, zie­lo­ny żakiet, czer­wo­ny garnitur;

Kap­pahl: bia­ła i różo­wa koszu­la z wią­za­niem, aksa­mit­ne spodnie, kra­cia­sty zestaw, fio­le­to­wy swe­ter, czar­na spódnica.

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy