ModaMust haveTrendy

DŻINSY TYPU MOM FIT – GDZIE ZNALEŹĆ?

W tym sezonie wybiegi mody podbijają dżinsy o kroju mom fit. Uwielbiamy je za to, że świetnie modelują sylwetkę, pozostają ultra kobiece i w stylu Paryżanek. Możemy je łączyć z kopertowymi koszulami oraz T‑shirtami i sandałami na obcasie. Naprawdę nie potrzebują wiele, by wyglądały szykownie. Tylko gdzie ich szukać? Oto nasz shoppingowy przewodnik! 

MOM FIT – GDZIE ZNALEŹĆ, jeansy mom fit gdzie kupić,

MOM FIT  - „MAMUŚKOWE DŻINSY”

Dżin­sy typu mom fit tzw. „mamuś­ko­we” spodnie są wyko­na­ne z jed­no­li­te­go bądź prze­tar­te­go deni­mu. Roz­po­zna­cie je po wyso­kiej talii oraz non­sza­lan­cji wyra­żo­nej przez swo­bod­niej­szy krój. Mode­le te w odróż­nie­niu od słyn­nych high waist nie są obci­słe, dzię­ki cze­mu dosko­na­le odnaj­dą się w gar­de­ro­bie osób, lubią­cych łączyć ultra kobie­cy i męski szyk.

MOM FIT – NAJMODNIEJSZE DŻINSY WIOSNA LATO 2019 

Spodnie dżin­so­we w sty­lu mom fit z roz­dar­cia­mi z kolek­cji Z1975 znaj­dzie­cie w Zarze.  W hisz­pań­skiej sie­ciów­ce kró­lu­ją przede wszyst­kim te w odcie­niu czy­ste­go bądź spra­ne­go błę­ki­tu, któ­re za spra­wą jasne­go kolo­ru są ide­al­ne na let­nie dni. Wobec wspo­mnia­nych warian­tów nie pozo­sta­je obo­jęt­na tak­że Ber­sh­ka. To tam wypa­truj­cie dżin­sów mom fit z wyso­kim sta­nem, któ­re dosko­na­le pasu­ją do ple­cio­nych, pla­żo­wych blu­zek czy tych z haftem. 

Swo­je ulu­bio­ne spodnie może­cie tak­że uroz­ma­icić o dziu­ry, noszo­ne na wzór Kur­ta Coba­ina z Nirva­ny. By dodać im dziew­czę­ce­go cha­rak­te­ru, łącz­cie je z różo­wy­mi T‑shirtami. Wygod­ne są nato­miast mode­le z gum­ką w pasie i zawi­ja­nym man­kie­tem (Pull & Bear). Takie noście do blu­zek z hisz­pań­skim dekol­tem, a uzy­ska­cie zmy­sło­wy look.  Jasne, kla­sycz­ne spodnie znaj­dzie­cie nato­miast w szwedz­kiej sie­ciów­ce H&M. Je uroz­ma­ica­ją jedy­nie postrzę­pio­ne wykoń­cze­nia, doda­ją­ce sty­li­za­cji non­sza­lan­cji. Jeśli polu­je­cie na dżin­sy mom fit, nie zapo­mnij­cie tak­że wstą­pić do Man­go!  

mom fit jeansy Zara, najmodniejsze jeansy mom fit

Zara

mom fit jeansy Zara, najmodniejsze jeansy mom fit

Zara

mom fit jeansy Bershka, gdzie kupić jeansy mom fit

Ber­sh­ka

mom fit jeansy Bershka, gdzie kupić jeansy mom fit

Ber­sh­ka

mom fit jeansy PULL and BEAR, gdzie kupić jeansy mom fit

Pull&Bear

gdzie kupić jeansy mom fit, mom fit jeansy H&M

H&M

gdzie kupić jeansy mom fit, mom fit jeansy H&M

H&M

gdzie kupić jeansy mom fit, mom fit jeansy MANGO

Man­go

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ?

W sty­lu vin­ta­ge, z postrzę­pio­ny­mi koń­ca­mi czy kla­sycz­ne i jed­no­li­te? Dżin­sy mom fit kró­lu­ją w sezo­nie jesień zima 2018/19, powra­ca­jąc do mody pro­sto z lat 90. My tak­że decy­du­je­my się na ten krok i za…
Więcej
ModaMust have

Najlepsze jeansy w stylu mom fit

Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz sta­ły…
Więcej