Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek?

Większość ludzi nadal nie potrafi bez niego żyć, nie wspominając już o organizacji czasu. I chociaż żyjemy w dobie smartfonów, które towarzyszą nam każdego dnia, zdecydowanie wolimy zegarki! Nie tylko ułatwiają nam kontrolę nad czasem, ale są eleganckim, klasycznym i nieodłącznym dodatkiem a zarazem uzupełnieniem naszych codziennych stylizacji. Przekonajcie się, dlaczego każdego dnia warto o nim pamiętać.

Pora­nek to czas, kie­dy chcia­ły­by­śmy zapo­mnieć o ist­nie­niu budzi­ka. Rano mamy zwy­kle mnó­stwo spraw do zała­twie­nia, w pośpie­chu bie­rze­my więc prysz­nic i wybie­ra­my się na ulu­bio­ny bazar w poszu­ki­wa­niu naj­lep­szych pro­duk­tów na wie­czor­ną kola­cję z przy­ja­ciół­mi.

Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek? Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek? Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek?

Godzi­na 12, zaku­py zro­bio­ne. Ner­wo­wo spo­glą­dasz na tar­czę i wiesz, że to naj­wyż­sza pora na leni­we przed­po­łu­dnie. Pręd­ko wsia­dasz więc do samo­cho­du, a w kor­ku ner­wo­wo odli­czasz minu­ty. O tej porze mia­sto zda­je się być zatło­czo­ne bar­dziej niż zazwy­czaj.

_mg_0045k

Punkt 14 jesteś na miej­scu, w swo­jej ulu­bio­nej kawiar­ni i jedy­ne, cze­go bra­ku­je Ci do peł­ni szczę­ścia to fili­żan­ka czar­ne­go espres­so i chwi­la z ulu­bio­nym maga­zy­nem. Zaska­ku­ją­ce, jak wów­czas czas potra­fi przy­śpie­szyć! Czyż­by praw­dą było, że „szczę­śli­wi cza­su nie liczą”? A jeśli mowa już o przy­jem­no­ściach, w cią­gu dnia war­to tak­że zadbać o nasz wize­ru­nek w sie­ci i wygo­spo­da­ro­wać na to krót­ką chwi­lę.

_mg_9935k _mg_9937k zegarek daniel wellington _mg_9971k zegarek daniel wellington zegarek daniel wellington

Rzu­casz spoj­rze­nie na lewy nad­gar­stek. Prze­czu­wa­łaś, że dzi­siaj zega­rek oka­że się nie­za­stą­pio­ny- a więc co powie­cie na szyb­kie zdję­cie? Kawa i ulu­bio­na pra­sa- tak wła­śnie teraz wyglą­da mój dzień!

Kochani, korzystając z hasła “vers24” do 15.11.2016 otrzymacie 15% rabatu na wybrany model.
Wejdźcie na danielwellington.com i wybierzcie!

_mg_9996k

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy