ModaMust have

Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek?

Większość ludzi nadal nie potrafi bez niego żyć, nie wspominając już o organizacji czasu. I chociaż żyjemy w dobie smartfonów, które towarzyszą nam każdego dnia, zdecydowanie wolimy zegarki! Nie tylko ułatwiają nam kontrolę nad czasem, ale są eleganckim, klasycznym i nieodłącznym dodatkiem a zarazem uzupełnieniem naszych codziennych stylizacji. Przekonajcie się, dlaczego każdego dnia warto o nim pamiętać.

Pora­nek to czas, kie­dy chcia­ły­by­śmy zapo­mnieć o ist­nie­niu budzi­ka. Rano mamy zwy­kle mnó­stwo spraw do zała­twie­nia, w pośpie­chu bie­rze­my więc prysz­nic i wybie­ra­my się na ulu­bio­ny bazar w poszu­ki­wa­niu naj­lep­szych pro­duk­tów na wie­czor­ną kola­cję z przy­ja­ciół­mi.

Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek? Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek? Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek?

Godzi­na 12, zaku­py zro­bio­ne. Ner­wo­wo spo­glą­dasz na tar­czę i wiesz, że to naj­wyż­sza pora na leni­we przed­po­łu­dnie. Pręd­ko wsia­dasz więc do samo­cho­du, a w kor­ku ner­wo­wo odli­czasz minu­ty. O tej porze mia­sto zda­je się być zatło­czo­ne bar­dziej niż zazwy­czaj.

_mg_0045k

Punkt 14 jesteś na miej­scu, w swo­jej ulu­bio­nej kawiar­ni i jedy­ne, cze­go bra­ku­je Ci do peł­ni szczę­ścia to fili­żan­ka czar­ne­go espres­so i chwi­la z ulu­bio­nym maga­zy­nem. Zaska­ku­ją­ce, jak wów­czas czas potra­fi przy­śpie­szyć! Czyż­by praw­dą było, że „szczę­śli­wi cza­su nie liczą”? A jeśli mowa już o przy­jem­no­ściach, w cią­gu dnia war­to tak­że zadbać o nasz wize­ru­nek w sie­ci i wygo­spo­da­ro­wać na to krót­ką chwi­lę.

_mg_9935k _mg_9937k zegarek daniel wellington _mg_9971k zegarek daniel wellington zegarek daniel wellington

Rzu­casz spoj­rze­nie na lewy nad­gar­stek. Prze­czu­wa­łaś, że dzi­siaj zega­rek oka­że się nie­za­stą­pio­ny- a więc co powie­cie na szyb­kie zdję­cie? Kawa i ulu­bio­na pra­sa- tak wła­śnie teraz wyglą­da mój dzień!

Kochani, korzystając z hasła “vers24” do 15.11.2016 otrzymacie 15% rabatu na wybrany model.
Wejdźcie na danielwellington.com i wybierzcie!

_mg_9996k

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej
Styl życia

Zegarek Daniel Wellington - najlepszy prezent dla bliskich

  Już od kil­ku mie­się­cy zasta­na­wiasz się nad pre­zen­tem dla naj­lep­szych przy­ja­ciół­ki? Przy­cho­dzi­my Ci na pomóc! Co powiesz na sty­lo­wy mini­ma­li­stycz­ny zega­rek? Naszą pro­po­zy­cją jest zega­rek Clas­sic Reading od Daniel Wel­ling­ton, nale­żą­cy do sztan­da­ro­wej kolek­cji…
Więcej