Diligent X TFH Koncept

Zapraszamy na wydarzenie DILIGENT X TFH Koncept, które odbędzie się 18 sierpnia (piątek) o godz. 19:00.

Podczas eventu będziecie mogli oglądać kolekcję Black Chain w formie przestrzennych instalacji, a także limitowaną edycję płaszczy wykonaną we współpracy z Noriakim.

Wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będzię tak­że wysta­wa prac poznań­skie­go stre­etar­tow­ca, któ­re­go pro­jek­ty poja­wi­ły się już w nie­jed­nym miej­scu na świe­cie.

Wie­czór umi­lać nam będą hip-hopo­we kli­ma­ty oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne drin­ki przez Beefe­ater Gin Lon­don, czy­li Bit­mia­sta.

Widzi­my się już nie­ba­wem! Do zoba­cze­nia!

Patro­ni Medial­ni: NOIZZ.pl , La Vie Maga­zi­ne , VERS-24
Komentarze

komen­ta­rzy