ModaNewsroom

Diligent X TFH Koncept

Zapra­sza­my na wyda­rze­nie DILIGENT X TFH Kon­cept, któ­re odbę­dzie się 18 sierp­nia (pią­tek) o godz. 19:00. Pod­czas even­tu będzie­cie mogli oglą­dać kolek­cję Black Cha­in w for­mie prze­strzen­nych insta­la­cji, a tak­że limi­to­wa­ną edy­cję płasz­czy wyko­na­ną we…

Więcej