ModaMust have

Christmas Gift Guide: Neuf Bijoux

Marzycie o niepowtarzalnej i niezwykle kobiecej biżuterii, którą pokochały polskie gwiazdy? Jeśli jeszcze nie słyszeliście o marce Neuf Bijoux, która powstała cztery lata temu właśnie w grudniu, tegoroczne święta niech będą idealną okazją, by sprawić bliskim prezent w postaci subtelnej bransoletki czy stylowego chokera!

Neuf Bijoux

Znak roz­po­znaw­czy Neuf? Ory­gi­nal­ne wzo­ry – mini­ma­li­stycz­ne i jed­no­cze­śnie sub­tel­ne, deli­kat­ne pozła­ca­ne na łań­cusz­ku bądź nit­ce bran­so­let­ki; cha­rak­te­ry­stycz­ne, etnicz­ne z kolo­ro­wy­mi mini frę­dzel­ka­mi, a tak­że kul­to­we już bran­so­let­ki na nogę. Neuf Bijo­ux to jed­nak nie tyl­ko bran­so­let­ki i naszyj­ni­ki, ale ttak­że ręcz­nie wyko­ny­wa­ne, srebr­ne bądź pozła­ca­ne pier­ścion­ki, któ­re moż­na nosić solo lub kil­ka na raz. W każ­dym wyda­niu będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem każ­dej sty­li­za­cji! Praw­dzi­wym best­sel­le­rem mar­ki są jed­nak cie­szą­ce się wciąż nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią… cho­ke­ry! Szcze­gól­nie pole­ca­my te leją­ce, wyko­na­ne ze skó­ry i ozdo­bio­ne trze­ma srebr­ny­mi gwiazd­ka­mi pozła­ca­ny­mi 24K zło­tem i czar­ne bądź gra­na­to­we aksa­mit­ki ze srebr­ną zawiesz­ką, z dowol­nie regu­lo­wa­nym zapię­ciem (już teraz hit sezo­nu!). Nasz abso­lut­ny fawo­ryt? Cho­ker z per­łą, któ­ry doda Ci cha­rak­te­ru.

Biżu­te­rię cha­rak­te­ry­zu­je naj­wyż­sza jakość wyko­na­nia połą­czo­na z dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół, począw­szy od mate­ria­łów- szla­chet­nych meta­li i natu­ral­nych kamie­ni, aż do pro­jek­tu. Neuf Bijo­ux to biżu­te­ria dla wszyst­kich ele­ganc­kich kobiet, kocha­ją­cych kla­sy­kę i pięk­no, ale rów­nież tych, któ­re lubią pod­kre­ślać swój styl awan­gar­do­wy­mi i cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dodat­ka­mi.

Vers-24 pole­ca Neuf Bijo­ux!

Neuf Bijoux

Neuf Bijoux

Biżuteria Neuf Bijoux

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Letnia kampania NEUF BIJOUX made by Sebastian Cviq & Marta Kalinowska

Zmy­sło­wość i mięk­kość świa­tła prze­pla­ta­ją­ce się z ele­gan­cją i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym luzem. W roli głów­nej biżu­te­ryj­ne nowo­ści od Neuf Bijo­ux uję­te w kil­ku odsło­nach i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się kadrach – tego lata ta biżu­te­ria z powo­dze­niem pod­grze­je tem­pe­ra­tu­rę na pol­skich uli­cach!  
Więcej