Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel oraz amba­sa­dor­ką, aktor­ką i model­ką Lily-Rose Depp stwo­rzy­ła film video poświę­co­ny kolo­rom w maki­ja­żu.

Punk­tem odnie­sie­nia w naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Beau­ty jest róż­no­rod­ność- każ­da rola to zupeł­nie inny cha­rak­ter, któ­ry pozwa­la­ją stwo­rzyć per­fek­cyj­ne, wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty i odpo­wied­nio dobra­ne maki­ja­że. Szpieg, pisar­ka, nie­wi­niąt­ko. I tak naj­now­szym błysz­czy­kiem Rouge Coco Lip Blush dzię­ki mato­wej for­mu­le 2 w 1 możesz teraz poma­lo­wać nie tyl­ko usta, ale i policz­ki, pale­ta Essen­tiel­le Ete 190 Eclat Sola­ire nada cerze zdro­wy blask, a inten­syw­ny błysz­czyk Rouge Coco 418 Rouge Cap­ti­vant doda cha­rak­te­ru.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy