MakijażUroda

Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel oraz amba­sa­dor­ką, aktor­ką i model­ką Lily-Rose Depp stwo­rzy­ła film video poświę­co­ny kolo­rom w maki­ja­żu.

Punk­tem odnie­sie­nia w naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Beau­ty jest róż­no­rod­ność- każ­da rola to zupeł­nie inny cha­rak­ter, któ­ry pozwa­la­ją stwo­rzyć per­fek­cyj­ne, wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty i odpo­wied­nio dobra­ne maki­ja­że. Szpieg, pisar­ka, nie­wi­niąt­ko. I tak naj­now­szym błysz­czy­kiem Rouge Coco Lip Blush dzię­ki mato­wej for­mu­le 2 w 1 możesz teraz poma­lo­wać nie tyl­ko usta, ale i policz­ki, pale­ta Essen­tiel­le Ete 190 Eclat Sola­ire nada cerze zdro­wy blask, a inten­syw­ny błysz­czyk Rouge Coco 418 Rouge Cap­ti­vant doda cha­rak­te­ru.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej