MakijażUroda

Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel oraz amba­sa­dor­ką, aktor­ką i model­ką Lily-Rose Depp stwo­rzy­ła film video poświę­co­ny kolo­rom w maki­ja­żu.

Punk­tem odnie­sie­nia w naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Beau­ty jest róż­no­rod­ność- każ­da rola to zupeł­nie inny cha­rak­ter, któ­ry pozwa­la­ją stwo­rzyć per­fek­cyj­ne, wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty i odpo­wied­nio dobra­ne maki­ja­że. Szpieg, pisar­ka, nie­wi­niąt­ko. I tak naj­now­szym błysz­czy­kiem Rouge Coco Lip Blush dzię­ki mato­wej for­mu­le 2 w 1 możesz teraz poma­lo­wać nie tyl­ko usta, ale i policz­ki, pale­ta Essen­tiel­le Ete 190 Eclat Sola­ire nada cerze zdro­wy blask, a inten­syw­ny błysz­czyk Rouge Coco 418 Rouge Cap­ti­vant doda cha­rak­te­ru.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej