Uroda

Bobbi Brown Minis Collection – wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swoich ulubionych kosmetykach do makijażu w wersji mini? Tak, aby już w kilka sekund, w każdym miejscu móc szybko podkreślić usta, oczy, a nawet oczyścić twarz, gdy ta tego potrzebuje? Dzięki najnowszej kolekcji Bobbi Brown – Minis Collection, stworzonej dla zabieganych kobiet, prawdziwe bestsellery marki znajdziemy w siedmiu wyjątkowych wersjach, idealnych do każdej torebki.

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Pomad­kę Cru­shed Lip Color znaj­dzie­my w minia­tu­ro­wych, naj­chęt­niej wybie­ra­nych  dotych­czas odcie­niach: Babe i Ruby. Ich prze­pięk­ne kolo­ry nada­ją ustom zdro­wy wygląd, zapew­nia­jąc saty­no­we, mato­we wykoń­cze­nie przez cały dzień, a nie­wiel­ki roz­miar spra­wia, że do apli­ka­cji nie jest potrzeb­ne żad­ne luster­ko. Two­je usta będą nawil­żo­ne i mięk­kie, a kolor trwa­ły – nawet do  ośmiu godzin. Podob­nie ulu­bio­ną maska­rę o kru­czo­czar­nej bar­wie, w poręcz­nej wer­sji kie­szon­ko­wej. Zmy­sło­wy maki­jaż oka w dowol­nym miej­scu? Wystar­czy już jed­no pocią­gnię­cie, by nadać Two­je­mu spoj­rze­niu cha­rak­te­ru – kre­mo­wa for­mu­ła tuszu per­fek­cyj­nie roz­dzie­la i wydłu­ża rzę­sy, doda­jąc im obję­to­ści. Co wię­cej, tusz przez cały dzień pozo­sta­je na swo­im miej­scu, nie roz­ma­zu­je się i nie osy­pu­je. Natu­ral­ny, zdro­wy wygląd w każ­dej sytu­acji zapew­ni za to High­li­gh­ting Powder w ele­ganc­kim opa­ko­wa­niu z luster­kiem, o deli­kat­nie różo­wym odcie­niu Pink Glow. Ten naj­le­piej sprze­da­ją­cy się puder Bob­bi Brown, dzię­ki dro­bin­kom z pereł, dosko­na­le odbi­ja świa­tło, a jego for­mu­ła pozo­sta­wia na skó­rze sub­tel­ny blask. Jedwa­bi­sta , nie­mal nie­wy­czu­wal­na kon­sy­sten­cja pudru pozwa­la na łatwą apli­ka­cję, pokry­wa­jąc rów­no­mier­nie skó­rę i spra­wia­jąc, że puder nie osa­dza się w drob­nych liniach. Shim­mer Brick Com­pact w wer­sji mini  w cie­płym odcie­niu Bron­ze to pro­dukt skła­da­ją­cy się z zesta­wu pię­ciu odcie­ni, któ­re połą­czo­ne ze sobą, a następ­nie zaapli­ko­wa­ne na czo­ło czy policz­ki, dosko­na­le roz­świe­tlą twarz. Poje­dyn­czo moż­na sto­so­wać je jako cie­nie do powiek i mogą być nakła­da­ne od linii rzęs, aż po łuk brwio­wy. Wie­lo­funk­cyj­ny krem odżyw­czy i nawil­ża­ją­cy, a jed­no­cze­śnie ide­al­na baza pod maki­jaż o koją­cym zapa­chu olej­ków z gera­nium i grejp­fru­to­we­go. Abso­lut­nie wyjąt­ko­wy pro­dukt pie­lę­gna­cyj­ny Bob­bi Brown peł­ny wita­min A, C i E, zawie­ra tak­że kwas hia­lu­ro­no­wy. Jego nie­wiel­ki roz­miar spra­wia, że od teraz możesz cie­szyć się gład­ką, nawil­żo­ną i odży­wio­ną cerą – gdzie­kol­wiek jesteś. Podob­nie, jak koją­cy ole­jek do dema­ki­ja­żu w mini wer­sji zawie­ra­ją­cy mie­szan­kę orze­chów kukui oraz ole­jów roślin­nych, jago­dy goji, bia­łą lilię czy opun­cję, a któ­ry pozo­sta­wia Two­ją skó­rę per­fek­cyj­nie oczysz­czo­ną i pora­dzi sobie nawet z naj­bar­dziej trwa­łym, wodo­od­por­nym maki­ja­żem. 

kolekcja Bobbi Brown - Minis Collection kolekcja Bobbi Brown - Minis Collection kolekcja Bobbi Brown - Minis Collection kolekcja Bobbi Brown - Minis Collection

Wszyst­kie pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji Bob­bi Brown Minis dostęp­ne są w salo­nie fir­mo­wym Bob­bi Brown w CH Plac Unii City Shop­ping w War­sza­wie, wybra­nych per­fu­me­riach Douglas oraz na douglas.pl.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
Więcej
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
Więcej
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
Więcej