NewsroomUroda

Biotherm Blue Therapy – krem na dzień i na noc Amber Algae

Marka Biotherm prezentuje nowości w gamie Blue Therapy – krem na dzień i na noc Amber Algae, czyli pielęgnację przeciwzmarszczkową, z ekstraktem z bursztynowej algi.

Rozświetlający krem z mikro-perełkami Biotherm Blue Therapy Amber Algae

Natu­ral­na siła dla rewi­ta­li­za­cji Two­jej skóry.

Głę­bo­ko na dnie Oce­anu Atlan­tyc­kie­go, naukow­cy Bio­therm odkry­li bursz­ty­no­we algi, któ­re posia­da­ją zdol­ność reduk­cji widocz­nych oznak sta­rze­nia się skó­ry. Wspar­te mocą Plank­to­nu Ter­mal­ne­go i wzmac­nia­ją­cą mie­szan­ką skład­ni­ków odżyw­czych, wspo­ma­ga­ją pro­ces rege­ne­ra­cji skó­ry. Roz­świe­tla­ją­cy krem z mikro-pereł­ka­mi Bio­therm Blue The­ra­py Amber Algae, to pie­lę­gna­cja na dzień, któ­ra zapew­ni Two­jej skó­rze zdro­wy blask. Sta­nie się ona bar­dziej odży­wio­na i inten­syw­nie zrewitalizowana.

Dla peł­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej, wypró­buj tak­że krem na noc Bio­therm Blue The­ra­py Amber Algae Nuit.

krem na noc Biotherm Blue Therapy Amber Algae Nuit

Zre­du­kuj widocz­ne ozna­ki upły­wu cza­su, Two­ja skó­ra sta­nie się wygła­dzo­na, pro­mien­na. To nie tyl­ko obiet­ni­ca, bada­nia samo­oce­ny potwier­dza­ją, że 92% kobiet zauwa­ży­ło, że ich skó­ra sta­ła się gład­sza i bar­dziej miękka.

LEGENDA BIOTHERM

Bio­therm to pio­nier­ska mar­ka, któ­ra od 1952 czer­pie swo­ją moc z nie­sa­mo­wi­tych wła­ści­wo­ści plank­to­nu ter­mal­ne­go. Legen­da o plank­to­nie ter­mal­nym i jego cudow­nych wła­ści­wo­ściach wpi­sa­na jest w DNA mar­ki Bio­therm. W 1952 roku dr Jos Jul­lien podró­żo­wał po fran­cu­skich Pire­ne­jach, gdzie odna­lazł fon­tan­nę, w któ­rej kąpa­li się rzym­scy żoł­nie­rze po odby­tych wal­kach, żeby zna­leźć uko­je­nie. Bada­jąc tę wodę, dr Jul­lien odkrył, że tra­ci ona swo­je proz­dro­wot­ne wła­ści­wo­ści, kie­dy zosta­nie zabra­na ze źró­dła. „Woda umie­ra” – tak zosta­ło to okre­ślo­ne przez dok­to­ra. Oka­za­ło się, że sekre­tem cudow­nych mocy źró­deł ter­mal­nych jest plank­ton ter­mal­ny, żywy mikro­or­ga­nizm, któ­ry zasie­dla te wody. Dopie­ro po 8 latach badań, naukow­cy Bio­therm wyna­leź­li uni­kal­ny pro­ces bio­fe­men­ta­cji, nazwa­ny fer­mo­ge­ne­zą, któ­ry pozwa­la na 400 000 razy więk­szą kon­cen­tra­cję Plank­to­nu Ter­mal­ne­go, niż wystę­pu­je on w natu­ral­nym sta­nie oraz zapew­nia jego sta­bil­ność, tak, że może zostać uży­ty do pro­duk­cji kosme­ty­ków. Life Plank­ton Eli­xir to serum o naj­wyż­szej kon­cen­tra­cji żywe­go Plank­to­nu Ter­mal­ne­go od mar­ki Bio­therm, ale ten uni­kal­ny skład­nik pocho­dze­nia natu­ral­ne­go znaj­du­je się w więk­szo­ści pro­duk­tów marki.

UNIKALNY SKŁADNIK

Bio­therm Life Plank­ton™ to uni­kal­ny skład­nik, pod­da­ny 30-let­nie­mu pro­ce­so­wi badań,  we współ­pra­cy z uzna­ny­mi uni­wer­sy­te­ta­mi, jak na przy­kład ame­ry­kań­ski Stan­ford Uni­ver­si­ty  czy fran­cu­ski Pasteur Insti­tu­te w Lyon. Rezul­ta­tem tych badań jest 6 paten­tów, 10 publi­ka­cji i 100 nauko­wych dowo­dów na wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści żywe­go plank­to­nu termalnego.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…
Więcej