NewsroomUrodaVers24 favorites

Ampułki - skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Ampuł­ki do twa­rzy to skon­cen­tro­wa­na moc dla Two­jej skó­ry. To pre­pa­ra­ty o wyso­kiej zawar­to­ści skład­ni­ków aktyw­nych, prze­zna­czo­ne zarów­no do samo­dziel­ne­go sto­so­wa­nia, jak i pod krem. Ampuł­ka szyb­ko wchła­nia­na jest przez skó­rę i dzia­ła inten­syw­nie już…

Więcej