NewsroomUroda

Advanced Génifique – sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Mistyczna liczba 7 od wieków jest symbolem perfekcji. Jest ona również symboliczną liczbą serum Génifique, które przywraca blask skórze już̇ po siedmiu dniach. Z okazji swoich urodzin, legendarna czarna buteleczka Génifique przybiera nową, holograficzną szatę̨, która doskonale oddaje lekkość́ i aurę̨ wiecznej młodości oferowaną przez magiczne serum.

Advanced Génifique - sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Lan­côme ujaw­nia jed­ną z tajem­nic for­mu­ły legen­dar­ne­go serum

Od momen­tu wpro­wa­dze­nia Géni­fi­que na rynek w 2009 roku, labo­ra­to­ria badaw­cze Lan­côme wio­dą prym w two­rze­niu for­muł pie­lę­gna­cyj­nych inspi­ro­wa­nych geno­mi­ką oraz pro­te­omi­ką. W opar­ciu o doświad­cze­nie w iden­ty­fi­ka­cji bia­łek odpo­wie­dzial­nych za mło­dy wygląd skó­ry oraz mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych pro­ce­sa­mi zacho­wa­nia mło­do­ści cery, naukow­cy Lan­côme otwie­ra­ją kolej­ny roz­dział magicz­nej księ­gi Advan­ced Géni­fi­que, po raz pierw­szy ujaw­nia­jąc, w jaki spo­sób powsta­je ten nie­zwy­kły pro­dukt oraz zdra­dza­jąc jego sekret, za któ­rym sto­ją pro­bio­ty­ki.

Pro­bio­ty­ki od począt­ku wystę­po­wa­ły w skła­dzie for­mu­ły, zanim jesz­cze zaczę­ły robić furo­rę na całym świe­cie. Naukow­cy Lan­côme byli prze­ko­na­ni o tym, że te nowo­cze­sne i bar­dzo sku­tecz­ne skład­ni­ki przy­nio­są skó­rze wie­le korzy­ści, dla­te­go posta­no­wi­li włą­czyć je w for­mu­łę Géni­fi­que.

Dziś wie­my, że mie­li rację. Licz­by mówią same za sie­bie: 20 milio­nów opa­ko­wań serum sprze­da­nych na całym glo­bie, ponad 150 mię­dzy­na­ro­do­wych nagród oraz fakt, że co 10 sekund kolej­na kobie­ta kupu­je ten nie­do­ści­gnio­ny kon­cen­trat mło­do­ści.

Pro­bio­ty­ki: sekret magicz­nej mocy Advan­ced Géni­fi­que

Inno­wa­cyj­ność wyna­laz­ku Lan­côme pole­ga na moż­li­wo­ści bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę pro­bio­ty­ków zawar­tych w Advan­ced Géni­fi­que. Skó­ra odzy­sku­je uro­dę, mło­dy wygląd
i pro­mien­ny blask, a cera try­ska zdro­wiem. Wyko­rzy­stu­jąc swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie, naukow­cy Lan­côme zwie­lo­krot­ni­li moc dzia­ła­nia dobro­czyn­nych darów Natu­ry.

W ser­cu for­mu­ły serum znaj­du­ją się pie­czo­ło­wi­cie wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­bio­ty­ki pozy­ska­ne
z bifi­do­bak­te­rii (bifi­do­bac­te­rium lon­gum) oraz droż­dży (sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae).

Pro­bio­ty­ki są otrzy­my­wa­ne z zasto­so­wa­niem nowo­cze­sne­go pro­ce­su bio­tech­no­lo­gicz­ne­go pod nazwą “3 F”, na któ­ry skła­da­ją się 3 eta­py:

 • pro­ces roz­po­czy­na się od fer­men­ta­cji: to pod­sta­wo­wy etap zapew­nia­ją­cy moż­li­wość wzro­stu i namno­że­nia mikro­flo­ry. Dzię­ki dostar­cza­nym sub­stan­cjom odżyw­czym, a tak­że odpo­wied­nim warun­kom śro­do­wi­ska bak­te­rie pro­bio­tycz­ne mają ide­al­ne warun­ki do roz­wo­ju;
 • dru­gi etap to frag­men­ta­cja, pod­czas któ­rej cukry i bło­ny komór­ko­we “cię­te” są na odpo­wied­nie frag­men­ty, któ­re będą dostar­czać skó­rze nie­zbęd­ne sub­stan­cje.
  W tej zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii są wyko­rzy­sty­wa­ne ultra­dź­wię­ki, któ­re umoż­li­wia­ją pro­wa­dze­nie hydro­li­zy komó­rek bifi­do­bak­te­rii oraz enzy­mów droż­dży;
 • trze­ci i zara­zem ostat­ni etap sta­no­wi fil­tra­cja, któ­ra pozwa­la oczy­ścić otrzy­ma­ny eks­trakt. Naj­więk­szym osią­gnię­ciem tych skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sów bio­tech­no­lo­gicz­nych jest moż­li­wość pozy­ska­nia pro­bio­ty­ków boga­tych w skład­ni­ki nie­zbęd­ne dla zacho­wa­nia dobrej kon­dy­cji komó­rek, czy­li lipi­dów, ami­no­kwa­sów oraz węglo­wo­da­nów o uzu­peł­nia­ją­cym się dzia­ła­niu.

Esen­cja serum

Żaden inny pro­dukt z tej kate­go­rii nie może rów­nać się z Advan­ced Géni­fi­que.
Już po 2 mie­sią­cach sto­so­wa­nia serum, 10 widocz­nych oznak mło­dej skó­ry ule­ga zna­czą­cej popra­wie. Skó­ra jest:

  • bar­dziej ela­stycz­na +50%
  • bar­dziej rów­no­mier­na +49%
  • jędr­niej­sza +48%
  • bar­dziej pro­mien­na + 52%
  • roz­ja­śnio­na + 47%
  • o jed­no­li­tym kolo­ry­cie +42%
  • gład­sza +43%.

Dzię­ki lek­kiej kon­sy­sten­cji, serum ide­al­nie roz­pro­wa­dza się na skó­rze, zapew­nia­jąc uczu­cie otu­la­ją­cej, kom­for­to­wej mgieł­ki. Deli­kat­nie wni­ka w głąb tka­nek, uwal­nia­jąc skład­ni­ki aktyw­ne. Cera bły­ska­wicz­nie odzy­sku­je zdro­wy wygląd, gład­kość i pro­mien­ny blask, roz­ta­cza­jąc wokół aurę mło­do­ści.

Advan­ced Géni­fi­que to wię­cej niż zwy­kłe serum, to oda na cześć kobie­cej uro­dy. Pozwa­la kobie­tom poko­chać swój wiek i oddać się reali­za­cji marzeń i pra­gnień.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażUroda

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy poja­wia­ją się onli­ne pod­bi­ja­ją ser­ca maki­ja­ży­stów i fanek maki­ja­żu. Pyta­nie,…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO Miłość to nie­koń­czą­ca się opo­wieść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy zapach La Nuit Trésor ma swo­ją wyjąt­ko­wą różę, któ­ra posia­da…
Więcej