Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każdy z nas doświadcza zmęczenia lub braku energii, często w najgorszych możliwych momentach (na przykład w pracy) lub kiedy wykonujemy proste, codzienne czynności.  Powody czucia się zmęczonym i wyczerpanym mogą być różne – zaczynając od prostych, takich jak brak snu lub nieradzenie sobie ze stresem w pracy, do znacznie bardziej złożonych, takich jak chociażby życie z przewlekłą chorobą. Umiejętność radzenia sobie ze zmęczeniem spowodowanym stanem przewlekłym jest trudna i wymaga czasu, jednak kształtowanie dobrych nawyków w naszym stylu życia może pomóc w maksymalizacji poziomu energii na co dzień.

7 sposobów na zwiększenie energii 

Zdję­cia: Han­nah Busing z Unsplash

W skle­pach ze zdro­wą żyw­no­ścią oraz w apte­kach może­cie zna­leźć wie­le wita­min, ziół i innych suple­men­tów rekla­mo­wa­nych jako wzmac­nia­cze ener­gii. Nie­któ­re z nich są nawet doda­wa­ne do napo­jów bez­al­ko­ho­lo­wych i innych pro­duk­tów spo­żyw­czych. Jed­nak jest nie­wie­le dowo­dów nauko­wych na to, że wzmac­nia­cze ener­gii, takie jak żeń-szeń czy guara­na fak­tycz­nie dzia­ła­ją. Na szczę­ście ist­nie­ją rze­czy, któ­re możesz zro­bić, aby zupeł­nie natu­ral­nie popra­wić swój poziom ener­gii. Oto dzie­więć wskazówek:

  1. Dbaj o dobry sen - od powstrzy­my­wa­nia się przed pój­ściem spać z powo­du pra­cy, wie­lu z nas skra­ca czas, któ­ry powi­nien spę­dzić w łóż­ku. Sza­cu­je się, że oko­ło 20–30% ogól­nej popu­la­cji ma pro­ble­my ze snem. Brak snu może powo­do­wać sen­ność i zmę­cze­nie w cią­gu dnia. Zale­ca się, aby dążyć do oko­ło 7 godzin snu, choć nie­któ­re oso­by wyma­ga­ją go nie­co wię­cej, a inne tro­chę mniej. Pamię­taj­cie tak­że, aby tak­że uni­kać korzy­sta­nia z tele­fo­nów i innych ekra­nów przed snem, ponie­waż wią­że się to z wystę­po­wa­niem zabu­rzeń snu.
  2. Kon­tro­luj stres - emo­cje wywo­ła­ne stre­sem zuży­wa­ją ogrom­ne ilo­ści ener­gii. W wie­lu przy­pad­kach cał­ko­wi­te usu­nię­cie źró­deł stre­su jest nie­moż­li­we. Jeśli jed­nak posta­ra­cie się zmniej­szyć stres zwią­za­ny ze sty­lem życia, może to skut­ko­wać zwięk­sze­niem pozio­mu energii.
  3. Aktyw­ność fizycz­na - podej­mo­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej pra­wie gwa­ran­tu­je, że będzie­cie spać spo­koj­niej. Ćwi­cze­nia powo­du­ją, że cia­ło uwal­nia adre­na­li­nę i nora­dre­na­li­nę (hor­mo­ny stre­su), któ­re w nie­wiel­kich ilo­ściach mogą spo­wo­do­wać zwięk­sze­nie ener­gii. Regu­lar­ne ćwi­cze­nia fizycz­ne są tak­że waż­ne dla zmniej­sze­nia ryzy­ka roz­wo­ju cho­rób prze­wle­kłych, takich jak cho­ro­by ser­ca, cukrzy­ca i otyłość.
  4. Uni­kaj pale­nia tyto­niu - pale­nie jest jed­ną z naj­gor­szych rze­czy, któ­re możesz zro­bić dla swo­je­go zdro­wia. Dym z papie­ro­sów jest nie­zwy­kle szko­dli­wy i zwięk­sza ryzy­ko wystą­pie­nia wie­lu cho­rób, takich jak rak płuc, cho­ro­by ser­ca i udar. Tok­sy­ny i sub­stan­cje smo­li­ste zawar­te w dymie zmniej­sza­ją wydaj­ność płuc, a tym samym zmniej­sza się ilość tle­nu trans­por­to­wa­ne­go do komó­rek nasze­go cia­ła, co powo­du­je uczu­cie zmęczenia.
  5. Pij wodę – w zależ­no­ści od wie­ku, cia­ło skła­da się w 70% z wody. Jeśli w two­im cie­le bra­ku­je pły­nów, jed­nym z pierw­szych obja­wów odwod­nie­nia jest uczu­cie zmęczenia.
  6. Ogra­nicz spo­ży­cie alko­ho­lu - picie alko­ho­lu to kolej­ny nawyk sty­lu życia, któ­ry może powo­do­wać zmę­cze­nie. Wyni­ka to z fak­tu, że alko­hol może dzia­łać uspo­ka­ja­ją­co i powo­du­je sen­ność. Pamię­taj­my jed­nak, że regu­lar­ne picie alko­ho­lu przed snem może zakłó­cać jego jakoś, co może spra­wić, że poczu­je­my się jesz­cze bar­dziej zmęczeni.
  7. Dbaj o die­tę – dobre nawy­ki żywie­nio­we zmniej­sza­ją ryzy­ko roz­wo­ju wie­lu cho­rób prze­wle­kłych, a tak­że mogą wpły­wać na poziom ener­gii i samo­po­czu­cie. Korzyst­niej jest jeść małe posił­ki co kil­ka godzin, niż trzy duże posił­ki dzien­nie, ponie­waż mózg potrze­bu­je sta­łe­go dopły­wu skład­ni­ków odżyw­czych. Jedze­nie pro­duk­tów o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym może pomóc korzyst­niej gospo­da­ro­wać energią.

Wie­le osób czu­je się zmę­czo­nych i bra­ku­je im ener­gii, aby w peł­ni funk­cjo­no­wać przez cały dzień. Zdro­we odży­wia­nie, picie wystar­cza­ją­cej ilo­ści wody, dba­nie o sen i aktyw­ność fizycz­na mogą przy­nieść nam korzyść w posta­ci wzro­stu pozio­mu ener­gii. War­to przyj­rzeć się swo­je­mu sty­lo­wi życia, aby dowie­dzieć się, jakie zmia­ny moż­na wpro­wa­dzić, aby zwięk­szyć poziom ener­gii i popra­wić swo­je samo­po­czu­cie. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Jak wstać wcześnie? Oto skuteczne strategie

Czy wcze­sne wsta­wa­nie to dla Cie­bie kosz­mar? Nie martw się, nie jesteś sam! Dla wie­lu osób poran­ne godzi­ny są cza­sem wal­ki mię­dzy chę­cią drzem­ki a potrze­bą roz­po­czę­cia dnia. Ale nie musi być tak cięż­ko. Istnieją…
Więcej
Styl życia

Jak przełamać lody: sztuka prowadzenia małej rozmowy

Czy kie­dy­kol­wiek czu­łeś się nie­pew­nie pod­czas pierw­sze­go kon­tak­tu z nowo pozna­ny­mi ludź­mi? Czy moment roz­mo­wy z oso­bą, któ­rą dopie­ro co spo­tka­łeś, wyda­je Ci się wyjąt­ko­wo stre­su­ją­cy? Nie martw się, nie jesteś sam. Dla wie­lu z…
Więcej
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej