ModaMust have

5 must have na jesień - Jestem Kasia

Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej indy­wi­du­al­ność. Jej gar­de­ro­ba skła­da się głów­nie z dobrej jako­ści swetrów,…

Więcej