Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przywodzą na myśl najpiękniejsze wspomnienia, uwodzą, koją i czarują – zapachy towarzyszą nam każdego dnia i potrafią silnie oddziaływać na nasz nastrój. Mimo, że możemy wybierać spośród tysiąca najróżniejszych zapachów, żaden z nich nie zada szyku tak, jak perfumy Chanel, które wciąż królują. Zapachy tego francuskiego domu mody to małe dzieła sztuki i prawdziwe uosobienie luksusu: bez względu na to, czy sprawiasz upominek ukochanej osobie, czy … sobie samej. Jedno jest pewne: z perfumami Chanel nigdy nie możesz się pomylić! Te najpiękniejsze, powstałe pod skrzydłami francuskiego domu mody Chanel pochodzą z kolekcji LES EXCLUSIFS DE CHANEL, która prowadzi nas przez różne rozdziały z historii życia Coco Chanel. 

najpiękniejsze zapachy Chanel

Naj­pięk­niej­sze zapa­chy Cha­nel: Les Exc­lu­sifs de Cha­nel Coro­man­del, Les Exc­lu­sifs de Cha­nel 1957, Les Exc­lu­sifs de Cha­nel Cuir de Rus­sie, Les Exc­lu­sifs de Cha­nel Boy.

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel 1957 to zapach sym­bo­li­zu­ją­cy pierw­szy, świa­to­wy suk­ces Made­mo­isel­le, kie­dy to w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Dal­las w roku 1957 za swo­je odważ­ne kre­acje zdo­by­ła nagro­dę Neiman Mar­cus Fashion Award. W 1957 zamknię­to zmy­sło­wy akord bia­łe­go piż­ma, deli­kat­nie prze­ple­cio­ny ber­ga­mot­ką, iry­sem i nero­li, fase­to­wa­ny cedrem i mio­do­wy­mi, pudro­wy­mi nutami.

Made­mo­isel­le Cha­nel potra­fi­ła uchwy­cić isto­tę sty­lów i umie­jęt­nie nimi mani­pu­lo­wać. Cen­ne para­wa­ny koro­man­del­skie, ozdo­bio­ne tajem­ni­czy­mi azja­tyc­ki­mi kwia­ta­mi, któ­ry­mi Coco pokry­ła ścia­ny swo­je­go pary­skie­go apar­ta­men­tu sta­ły się inspi­ra­cją dla zapa­chu Les Exc­lu­sifs de Cha­nel COROMANDEL, któ­re­go inten­syw­nie ambro­we nuty  odzwier­cie­dla­ją orien­tal­ny, bajecz­ny czar. Fla­kon kry­je w sobie orien­tal­ny, otu­la­ją­cy i zmy­sło­wy zapach z nuta­mi paczu­li, kadzi­dła i ben­zo­iny. Otu­la­ją­cy i zmysłowy.

W uni­ka­to­wym zapa­chu Les Exc­lu­sifs de Cha­nel BOY o roślin­nych i drzew­nych akcen­tach pier­wia­stek męski łączy się z dam­skim, a akord lawen­dy i gera­nium wzmoc­ni­ło wytwor­ny­mi nuta­mi drew­na. To praw­dzi­wa oda do nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi łączą­cej Gabriel­le Cha­nel z Boy­em Cape­lem – ele­ganc­kim Bry­tyj­czy­kiem, gra­czem polo, któ­ry był nie tyl­ko  miło­ścią jej życia, ale i pierw­szym męż­czy­zną, któ­ry zachę­cił ją do podej­mo­wa­nia kre­atyw­nych wyzwań. Odważ­ne pro­jek­ty Coco zain­spi­ro­wa­nej sty­lem Boya łączy­ły w sobie ele­men­ty przy­pi­sa­ne odmien­nym płciom i na dobre zapo­cząt­ko­wa­ły modę unisex.

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel CUIR DE RUSSIE to z kolei praw­dzi­wie maje­sta­tycz­ny zapach, inspi­ro­wa­ny bizan­tyj­skim sty­lem Wiel­kie­go Księ­cia Dymi­tra, któ­ry w 1920 roku został zesła­ny z Rosji do Pary­ża. Jego wyjąt­ko­wa ambro­wa kom­po­zy­cja o wyra­zi­stym cha­rak­te­rze uka­zu­je cie­ni­ste i piż­mo­we aro­ma­ty bal­sa­micz­ne, akor­dy egzo­tycz­ne­go jaśmi­nu i brzo­zy. Ten otu­la­ją­cy, cie­li­sty zapach roz­ta­cza tajem­ni­cze nuty tyto­niu, sia­na i tlą­ce­go się drew­na, a całą kom­po­zy­cję inten­sy­fi­ku­je szczo­drość egzo­tycz­ne­go jaśminu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej