ModaMust have

Zwierzęce printy latem – jak i z czym je nosić?

Czas odczarować zwierzęce printy, które być może do tej pory kojarzyły Ci się tylko z Safari, kiczem bądź serialem Dynastia. Ich największa zaletą bez wątpienia jest to, że działają jak magnes i natychmiast przyciągają spojrzenia. Od lamparcich wzorów, po zebrę i skórę węża – w miejskiej dżungli wszystkie chwyty są dozwolone!

Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić?

W tym sezo­nie czas na wiel­ki powrót egzo­ty­ki, w dosłow­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Pro­jek­tan­ci pozwa­la­ją nam odkryć drze­mią­cą w nas, dzi­ką natu­rę i z pew­no­ścią nie ma tu miej­sca na mini­ma­lizm. Wręcz prze­ciw­nie- im wię­cej, tym lepiej, dla­te­go swo­bod­nie możesz pozwo­lić sobie nato­tal look. Inspi­ra­cje znaj­dziesz w let­nich kolek­cjach fran­cu­skie­go domu mody Saint Lau­rent i Chloe, na uli­cach a tak­że na Insta­gra­mach top mode­lek: Elsy Hosk czy Bel­li Hadid.

Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić? Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić? Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić?

Z czym i jak szy­kow­nie nosić je tego lata? Możesz „oswa­jać” je stop­nio­wo, prze­my­ca­jąc zwie­rzę­ce prin­ty do nawet naj­prost­szych i zwy­czaj­nych, codzien­nych sty­li­za­cji, tuż obok kla­sycz­nych swe­trów czy okryć wierzch­nich. W tym celu wybierz lam­par­cią mary­nar­kę bądź spodnie i zestaw je z pro­stym, mono­chro­ma­tycz­nym t‑shirtem. Możesz swo­bod­nie wybie­rać w spód­ni­cach w zebrę, cęt­ko­wa­nych topów, saty­no­wych, dłu­gich spodni oraz koszul. Na chłod­niej­sze dni koniecz­nie zaopatrz się w skó­rza­ny płaszcz w wężo­wy print. W tym sezo­nie jak na Safa­ri poczu­jesz się tak­że dzię­ki dodat­kom: toreb­kom i obca­som w lam­par­cie cęt­ki. Odważ­nie łącz i mik­suj ze sobą zupeł­nie róż­ne, zwie­rzę­ce wzo­ry – takie zesta­wie­nie to naj­bar­dziej szo­ku­ją­cy, a zara­zem nowo­cze­sny spo­sób ich nosze­nia. Możesz też „zamie­nić” się w praw­dzi­we zwie­rzę, wybie­ra­jąc sukien­ki bądź kom­bi­ne­zon w jeden print i nosić go od stóp do głów – w ten spo­sób wyślesz jasny komu­ni­kat, że lubisz bawić się modą.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy