ModaNewsroom

Zrównoważona moda w nowym konkursie dla młodych projektantów

Kap­pAhl pra­gnie two­rzyć wyso­kiej jako­ści odzież, wypro­du­ko­wa­ną z posza­no­wa­niem ludzi i śro­do­wi­ska. Kap­pAhl Susta­ina­ble Design Con­test to kon­kurs dla stu­den­tów kie­run­ków modo­wych i zwią­za­nych z tek­sty­lia­mi, któ­rzy pra­gną wziąć udział w two­rze­niu przy­szło­ścio­wych roz­wią­zań w…

Więcej