ModaNewsroom

Zrównoważona moda - nowa kategoria zakupów w Esprit 

Rok 1990 – rewo­lu­cja w świe­cie mody. Mar­ka Esprit idąc pod prąd, stwo­rzy­ła pierw­szą zrów­no­wa­żo­ną kolek­cję ubrań- “Ecol­lec­tion”. Od same­go począt­ku ist­nie­nia głów­nym celem mar­ki jest tro­ska o naszą pla­ne­tę oraz uczci­we warun­ki pra­cy. Z…

Więcej