ModaZOOM ON

ZOOM ON RACIL

Nic tak bardziej nie podkreśla kobiecej niezależności i sensualności, jak dobrze skrojony garnitur. Londyńska marka Racil tę sztukę opanowała do perfekcji- każda kolekcja Racil Chalhoub to połączenie perfekcyjnego, najwyższej jakości krawiectwa i nonszalancji.

Mar­ka powsta­ła w 2015 roku od imie­nia mat­ki pro­jek­tant­ki. Racil utoż­sa­mia­ła ją z kwin­te­sen­cją ele­gan­cji i podzi­wia­ła za styl. Racil to przede wszyst­kim smo­kin­gi i gar­ni­tu­ry w któ­rych Chal­ho­ub zako­cha­ła się miesz­ka­jąc jesz­cze jako mło­da dziew­czy­na w Pary­żu, swo­ją sie­dzi­bę ma w Lon­dy­nie.

Pierw­sza kolek­cja Racil zade­biu­to­wa­ła w Pary­żu, gdzie zapre­zen­to­wa­no 15 syl­we­tek sku­pio­nych na waria­cjach na temat smo­kin­gu, któ­ry może być noszo­ny oddziel­nie, jak i sta­no­wić kom­plet w zależ­no­ści od oka­zji. Jaki jest świat Racil? Na wskroś kobie­cy, w któ­rym ele­gan­cja to nie tyl­ko ubra­nie, ale i posta­wa, ale tak­że nowo­cze­sny i inno­wa­cyj­ny. Każ­dy sezon to dla pro­jek­tant­ki zupeł­nie nowa kolek­cja i zara­zem zupeł­nie nowa histo­ria. Kolek­cje są wprost stwo­rzo­ne do nosze­nia na wie­le spo­so­bów, od rana do wie­czo­ra, pod­kre­śla­jąc oso­bo­wość kobie­ty Racil- sil­nej, non­sza­lanc­kiej, wszech­stron­nej i cie­ka­wej świa­ta.  Pomi­mo miło­ści do gar­ni­tu­rów i smo­kin­gów, mar­ka wpro­wa­dzi­ła tak­że do sprze­da­ży sukien­ki, bluz­ki oraz akce­so­ria. Przy two­rze­niu kam­pa­nii Racil przede wszyst­kim ceni sobie współ­pra­cę z zaufa­ny­mi muza­mi, sty­li­sta­mi i foto­gra­fa­mi, któ­rych trak­tu­je jak praw­dzi­wą rodzi­nę.

Ubra­nia Racil moż­na kupić jedy­nie w pre­sti­żo­wych domach han­dlo­wych (Sel­frid­ges, Browns, Mon­ta­igne Mar­ket, Tsum, Kir­na Zabe­te i Bouti­que 1)  i na plat­for­mach takich jak MatchesFashion.com.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy