ModaZOOM ON

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do per­fek­cji- każ­da kolek­cja Racil Chal­ho­ub to połą­cze­nie per­fek­cyj­ne­go, naj­wyż­szej jako­ści kra­wiec­twa i non­sza­lan­cji. Mar­ka powstała…

Więcej