ModaZOOM ON

Zoom on Mercedes Castillo

Mer­ce­des Castil­lo, hisz­pań­ska pro­jek­tant­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pięk­nie zdo­bio­ne buty, toreb­ki, kolek­cje prêt-à-por­ter i akce­so­ria, całe swo­je dzie­ciń­stwo i lata mło­do­ści spę­dzi­ła w Hisz­pa­nii. Kil­ka lat póź­niej zaczę­ła stu­dio­wać pro­jek­to­wa­nie mody w Madry­cie oraz…

Więcej