ModaZOOM ON

ZOOM ON – Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i nagro­dy Fashion Visio­na­ry Award 2018 -  Gabrie­la Hearst. Uro­dzo­na w Uru­gwa­ju, dora­sta­ła na rodzin­nym ran­czu pośród koni, bydła i owiec. Uczęsz­cza­ła do szko­ły bry­tyj­skiej w Mon­te­vi­deo, by póź­niej stu­dio­wać komu­ni­ka­cję na O.R.T. na Uni­wer­sy­te­cie Uru­gwaj­skim.

Gabriela Hearst

Po ponad deka­dzie spę­dzo­nej na pro­jek­to­wa­niu i pra­cy w Nowym Jor­ku, Gabrie­la posta­no­wi­ła uczcić dzie­dzic­two swo­jej rodzi­ny wpro­wa­dza­jąc na rynek jesie­nią 2015 swo­ją autor­ską mar­kę, przej­mu­jąc jed­no­cze­śnie pro­wa­dze­nie rodzin­ne­go ran­cza w Uru­gwa­ju. „Aby się swo­bod­nie poru­szać, musisz być głę­bo­ko zako­rze­nio­ny.” – to cytat Bel­li Lewitt (cha­re­ograf tań­ca),  któ­ry znaj­du­je się w bio na ofi­cjal­nej stro­nie pro­jek­tant­ki i ide­al­nie odzwier­cie­dla filo­zo­fię jej mar­ki. Gabrie­la  marzy­ła o kolek­cji, któ­ra będzie obra­zo­wać wol­ne tem­po życia oraz pro­ces pod­czas któ­re­go każ­da z rze­czy powsta­je z dba­ło­ścią o każ­dy, naj­mniej­szy detal; gdzie każ­dy ele­ment speł­nia zada­nie i gdzie tra­dy­cja jest waż­niej­sza niż prze­mi­ja­ją­ce tren­dy. Hearst za każ­dym razem two­rzy moc­ne i nowo­cze­sne kolek­cje nie zapo­mi­na­jąc o poczu­ciu este­ty­ki i klu­czo­wych war­to­ściach; bie­rze pod uwa­gę pocho­dze­nie mate­ria­łów i rze­mio­sło ich wytwór­ców. Wszyst­ko z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem – w imię uczci­we­go luk­su­su. 

W każ­de z ubrań Gabrie­la prze­le­wa swo­ją duszę, two­rząc per­fek­cyj­ne kon­struk­cje ze szla­chet­nych mate­ria­łów. Każ­dy, poszcze­gól­ny ele­ment opo­wia­da histo­rię miejsc, któ­re pro­jek­tant­ka kocha i któ­re spra­wi­ły, że jest obec­nie takim a nie innym czło­wie­kiem. To nie­zwy­kłe połą­cze­nie Uru­gwa­ju i Nowe­go Jor­ku, bez­kom­pro­mi­so­we połą­cze­nie pięk­na i uty­li­ta­ry­zmu. Ubra­nia Hearst prze­cho­wu­ją wspo­mnie­nia; to obraz pocią­ga­ją­cej, praw­dzi­wej i sil­nej kobie­ty. Jej cha­rak­te­ry­stycz­na i kul­to­wa już tor­ba Nina, któ­ra szyb­ko zyska­ła mia­no it-bag zade­biu­to­wa­ła dwa lata temu, w 2016 roku (na począt­ku w wer­sji limi­to­wa­nej) i ma obec­nie nie­koń­czą­cą się listę ocze­ku­ją­cych z trzy­cy­fro­wą licz­bą. Jak skrom­nej pro­jek­tant­ce z Uru­gwa­ju uda­ło się zapro­jek­to­wać tor­bę pożą­da­ną przez milio­ny kobiet na całym świe­cie? Na począt­ku powsta­ło nie­speł­na 20 sztuk, zapro­jek­to­wa­nych nie z potrze­by zarob­ku, a two­rze­nia, któ­re Gabrie­la roz­da­ła swo­im przy­ja­ciół­kom i kobie­tom, z któ­ry­mi pra­co­wa­ła. Lawi­na ruszy­ła, kie­dy pap­pa­raz­zi przy­ła­pa­li aktor­kę Brie Lar­son odbie­ra­ją­cą Osca­ra z nie­wiel­ką toreb­ką z uchwy­tem i zapię­ciem na zatrzask. Nie­dłu­go potem świat obie­gły foto­gra­fie zna­nej rosyj­skiej blo­ger­ki i dzien­ni­kar­ki Miro­sla­vy Duma pod­czas Nowo­jor­skie­go Tygo­dnia Mody i skrzyn­ka mailo­wa pro­jek­tant­ki w mgnie­niu oka zapeł­ni­ła się wia­do­mo­ścia­mi. Co wię­cej, Hearst wszyst­ko posta­no­wi­ła robić na prze­kór, dla­te­go pomi­mo wie­lu zapy­tań skle­pów posta­no­wi­ła sprze­da­wać wła­sne tor­by na wyłącz­ność. Nie moż­na ich bez­po­śred­nio kupić przez ofi­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą, a jedy­nie zło­żyć wnio­sek i dołą­czyć do wspo­mnia­nej już, dłu­giej listy osób ocze­ku­ją­cych. 

Gabriela Hearst

Gabrie­la Hearst we współ­pra­cy z Net-a-por­ter przy­go­to­wa­ła nie lada nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich miło­śni­ków mody – do 15 paź­dzier­ni­ka jej tor­by (Nina, Dia­na, Demi, Pat­sy) moż­na zaku­pić przez stwo­rzo­ny wspól­nie, eks­klu­zyw­ny inter­ne­to­wy pop-up. Śpiesz­cie się, bo być może to jedy­na szan­sa, by zdo­być kul­to­wą tor­bę Hearst!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy