ArchitekturaDesign

Znani projektanci dla Cosentino

Hiszpański producent nowoczesnych powierzchni kwarcowych nie przestaje zaskakiwać. Nie ucichły jeszcze echa minimalistycznej wizji kuchni autorstwa Alfredo Häberli’ego, przedstawionej na tegorocznych Targach IMM,  a Cosentino już zapowiada współpracę z Benjaminem Hubertem, utalentowanym i wielokrotnie nagradzanym Brytyjczykiem, który podczas Milan Design Week 2019 zaprezentuje „Raytrace” – spektakularną instalację, powstałą w oparciu o nowoczesną powierzchnię ultrakompaktową DEKTON. 

Kuchnia zdekonstruowana

Alfre­do Häber­li może poszczy­cić się wie­lo­krot­ną współ­pra­cą ze zna­ny­mi mar­ka­mi, taki­mi jak Iit­ta­la, Moro­so, czy Vitra. Jego pro­jek­ty łączą w sobie zami­ło­wa­nie do tra­dy­cji, połą­czo­nej z sze­ro­kim spek­trum inno­wa­cji. Pod­czas ostat­nich tar­gów w Kolo­nii pro­jek­tant poku­sił się o przed­sta­wie­nie ude­rza­ją­co kla­row­nej kon­cep­cji kuch­ni jutra. Doko­nał przy oka­zji  ist­nej dekon­struk­cji kla­sycz­nych form i idei, ofe­ru­jąc odwie­dza­ją­cym pro­jek­cję archi­tek­to­nicz­nej wizji przy­szło­ści. W stwo­rzo­nej przez nie­go prze­strze­ni wszyst­ko wyda­je się moż­li­we: jest miej­sce na inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne, współ­cze­sne wzor­nic­two, dzia­ła­ją­ce na zmy­sły nowo­cze­sne mate­ria­ły na bla­ty, takie jak DEKTON by Cosen­ti­no, a tak­że pole dla inte­rak­cji spo­łecz­nych. Futu­ry­stycz­ny pro­jekt będzie moż­na obej­rzeć zno­wu 26 lute­go, pod­czas kon­fe­ren­cji Cosen­ti­no w Hiszpanii.

Niezniszczalny materiał na blat

Inno­wa­cyj­na, ultra­kom­pak­to­wa powierzch­nia kwar­co­wa DEKTON, wybra­na przez Häberli’ego na  bla­ty, posia­da dosko­na­łe wła­ści­wo­ści tech­nicz­ne; wyso­ką odpor­ność na zadra­pa­nia, pla­my, wyso­kie i niskie tem­pe­ra­tu­ry. Gwa­ran­tu­je bar­dzo wyso­kie para­me­try tech­nicz­ne i este­tycz­ne obsza­rów robo­czych. W ofer­cie Cosen­ti­no znaj­dzie­my kil­ka­dzie­siąt sty­lo­wych odcie­ni mate­ria­łu , któ­ry spraw­dzi się w kuch­niach. Według Häberli’ego “zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie mate­ria­ło­we nada­ją błysz­czą­cym i mato­wym powierzch­niom kuch­ni nowy, nie­mal nie­ma­te­rial­ny wygląd”. Twier­dzi rów­nież, że “reduk­cja urzą­dzeń i przy­bo­rów kuchen­nych do mini­mum przy­nie­sie nam korzy­ści, dzię­ki zwięk­szo­nej powierzch­ni roboczej”.

Alfredo Häberli dla Cosentino

Alfre­do Häber­li dla Cosentino

Pro­jek­tant postrze­ga kuch­nię jako pomiesz­cze­nie, któ­re naj­le­piej odzwier­cie­dla ewo­lu­cję cywilizacyjną.

Jest to miejsce egzystencjalnych i głęboko zakorzenionych potrzeb – przygotowywania i spożywania jedzenia, miejsce rozpalania ognia, a także przestrzeń towarzyska. Funkcje te nadal będą kluczowe, ale będą musiały dostosować się do współczesnego życia. A to, według Häberli’ego, będzie kształtowane przez koncepcje dzielenia się i ograniczania rozmiaru. To ostatnie staje się bardzo ważnym tematem, które dotyka nie tylko zagadnień mobilności i wykorzystania przestrzeni, ale także samej kuchni “, mówi Häberli w swoim studiu w Zurychu.

Między technologią a architekturą

Ben­ja­min Hubert, kolej­ny pro­jek­tant zapro­szo­ny do współ­pra­cy przez Cosen­ti­no, od począt­ku swo­jej karie­ry pły­nie zde­cy­do­wa­nie pod prąd. Nie lan­su­je się i nie robi wokół sie­bie szu­mu. Sam mówi, że pro­jek­tu­je dla ludzi i naj­waż­niej­sze jest dla nie­go, by chcie­li korzy­stać z jego pro­duk­tów. Tym razem odej­dzie od utar­tej ścież­ki kre­acji przed­mio­tu użyt­ko­we­go i stwo­rzy wiel­ko­for­ma­to­wą, wcią­ga­ją­cą insta­la­cję, któ­ra po raz pierw­szy zosta­nie zapre­zen­to­wa­na na Milan Design Week 2019. W „Ray­tra­ce” głów­ną rolę ode­gra rów­nież DEKTON, tym razem w wyda­niu wiel­ko­for­ma­to­wym. Poka­za­ny zosta­nie w ska­li archi­tek­to­nicz­nej, pozwa­la­ją­cej w peł­ni uświa­do­mić zwie­dza­ją­cym nie­zrów­na­ne pięk­no, wytrzy­ma­łość i trwa­łość tego tworzywa.

Benjamin Hubert podczas prac nad szkicem instalacji z DEKTONU Cosentino

Ben­ja­min Hubert pod­czas prac nad szki­cem insta­la­cji z DEKTONU Cosentino

Nowe oblicze kwarcu

Pro­jekt Huber­ta będzie nawią­zy­wał do wyso­ce tech­no­lo­gicz­nych wła­ści­wo­ści DEKTONU, pro­duk­tu pre­dys­po­no­wa­ne­go do zasto­so­wań archi­tek­to­nicz­nych we wnę­trzach jak i na zewnątrz. Insta­la­cja pod­kre­śli rów­nież natu­ral­ne pocho­dze­nie mine­ra­łów wyko­rzy­sty­wa­nych  w jego pro­duk­cji. „Ray­tra­ce” skon­fron­tu­je wiel­ki, trój­kąt­ny ele­ment o dłu­go­ści 24 metrów z hip­no­ty­zu­ją­cy­mi wzo­ra­mi, przy­wo­łu­ją­cy­mi na myśl zała­ma­nie świa­tła przez wodę. Może­my spo­dzie­wać się sil­nej wizu­al­nie demon­stra­cji cech DEKTONU, jako powierzch­ni, któ­ra może wytrzy­mać potęż­ne siły natury.

Dekton to prawdziwie innowacyjny produkt – jedna z najcieńszych kompaktowych powierzchni na rynku o niesamowitej wytrzymałości”- mówi Benjamin Hubert. “Raytrace pokaże, jak, dzięki grze światła, architektura ożywa i podkreśla zalety tego materiału, jego lekki wygląd, wszechstronność i możliwości zastosowania na monumentalną skalę”.

Insta­la­cja „Ray­tra­ce” będzie eks­po­no­wa­na w histo­rycz­nych skle­pie­niach pod Medio­lań­skim Dwor­cem Cen­tral­nym w ramach trze­ciej edy­cji Ven­tu­ra Cen­tra­le. Iko­nicz­ne tło tych prze­strze­ni zgro­ma­dzi insta­la­cje uzna­nych na całym świe­cie marek i pro­jek­tan­tów, czy­niąc insta­la­cję koniecz­ną do zoba­cze­nia pod­czas Milan Design Week 2019.

Kie­dy? 9–14 kwiet­nia, 11:00–19:00

Gdzie? Ven­tu­ra Cen­tra­le, Via Fer­ran­ti Apor­ti 27, 20125 Milan, Włochy

Wię­cej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy