ArchitekturaDesign

Znani projektanci dla Cosentino

Hisz­pań­ski pro­du­cent nowo­cze­snych powierzch­ni kwar­co­wych nie prze­sta­je zaska­ki­wać. Nie uci­chły jesz­cze echa mini­ma­li­stycz­nej wizji kuch­ni autor­stwa Alfre­do Häberli’ego, przed­sta­wio­nej na tego­rocz­nych Tar­gach IMM,  a Cosen­ti­no już zapo­wia­da współ­pra­cę z Ben­ja­mi­nem Huber­tem, uta­len­to­wa­nym i wie­lo­krot­nie nagradzanym…

Więcej