Marka Jo Malone London wprowadza nowość do swojej palety zapachów. Wchodząca oryginalnie w skład limitowanej edycji zapachów English Fields kompozycja Poppy & Barley została wyrwana spośród łanów zbóż i wrzucona w wir życia wspaniałego świata perfum.

ZAPACH POPPY & BARLEY MARKI JO MALONE LONDON

Iko­nicz­ne, peł­ne życia maki. Roz­tań­czo­ne w kolo­ro­wym tań­cu, w któ­rym zatra­ca­ją się na angiel­skich łąkach. Tęt­nią­cy życiem kwia­to­wy zapach wzbo­ga­co­ny różą i fioł­kiem, a następ­nie wykoń­czo­ny soczy­stą czar­ną porzecz­ką. Odna­le­zio­ne na wspa­nia­łych angiel­skich polach, gdzie kło­sy zbóż prze­pla­ta­ją się z kwia­ta­mi, nasze maki zosta­ły otu­lo­ne otrę­ba­mi oraz mięk­kim jak baweł­na jęcz­mie­niem. Ten kuszą­cy zapach jest jak oży­wio­ny kra­jo­braz, któ­re­go nie­kwe­stio­no­wa­ną gwiaz­dą są kolo­ro­we maki ozda­bia­ją­ce buj­ne łany zło­ci­stych zbóż.

Maki są tak nie­sa­mo­wi­cie bry­tyj­skie w swo­jej natu­rze, a dla mnie zapach ten uosa­bia prze­peł­nio­ny życiem kra­jo­braz, do któ­re­go kwia­ty te wno­szą odro­bi­nę kolo­ru pośród zło­ci­stych kło­sów zbóż. Maki mają nie­sa­mo­wi­cie kolo­ro­wą oso­bo­wość – nie jestem w sta­nie wyobra­zić sobie angiel­skie­go pola, na któ­rym nie rosły­by te jak­że nie­sfor­ne kwia­ty.” – Celi­ne Roux, Glo­bal Head of Fra­gran­ce, Jo Malo­ne Lon­don

Kom­po­zy­cja Pop­py & Bar­ley posia­da ele­ment zasko­cze­nia i nie­zwy­kło­ści – kon­trast pomię­dzy peł­ny­mi ener­gii maka­mi a pożyw­ny­mi zbo­ża­mi, zaokrą­glo­ny niu­an­sa­mi fioł­ka i figi. Oso­bi­ście uwa­żam, że było to nie­zwy­kle eks­cy­tu­ją­ce, kre­atyw­ne wyzwa­nie, a odkry­wa­jąc poten­cjał skład­ni­ków oraz ich połą­czeń wkro­czy­łam na zupeł­nie nowe dla sie­bie tery­to­rium.” – Mathil­de Bija­oui, Per­fu­mer, Pop­py & Bar­ley

War­stwo­we nakła­da­nie zapa­chów, aby stwo­rzyć szy­ty na mia­rę zapa­cho­wy pod­pis to część DNA mar­ki Jo Malo­ne Lon­don, stąd też kom­po­zy­cja Pop­py & Bar­ley zosta­ła po mistrzow­sku opra­co­wa­na, aby ide­al­nie łączyć się z inny­mi zapa­cha­mi.

Reko­men­da­cje mar­ki Jo Malo­ne Lon­don:

Pop­py & Bar­ley wraz z Honey­suc­kle & Dava­na, aby otrzy­mać peł­ne życie, kwia­to­we połą­cze­nie.

Pop­py & Bar­ley wraz z Wood Sage & Sea Salt, aby uzy­skać prze­peł­nio­ny kolo­ra­mi zapach o mine­ral­nej świe­żo­ści.

Pop­py & Bar­ley wraz z Myrrh & Ton­ka, aby otrzy­mać uza­leż­nia­ją­ce połą­cze­nie z efek­tem bogac­twa i cie­pła.

Pro­duk­ty dostęp­ne w sprze­da­ży od wrze­śnia 2019 roku na stro­nie inter­ne­to­wej Douglas.pl w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas.

Colo­gne 30ml, suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 250 zł
Colo­gne 100ml, suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 500 zł
Mydło w pły­nie 250ml, suge­ro­wa­na cena deta­licz­na: 140 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy